Follow
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
,
14*
, 2006
13*2006
, ,
, 806-810, 2018
122018
, , ,
: . ., 2016
8*2016
Application of data mining to exchange rate influence identification
O Veres, P Ilchuk, O Kots
CEUR Workshop Proceedings, 1117-1126, 2020
72020
䳿 - :
Ϊ , , ,
: -7, 2012
6*2012
, 2008
62008
,
" ", 2007
52007
Current status and prospects of development of the payment card market in Ukraine
OO Kots, VV Gomenyuk
Economy and society, 671-678, 2018
42018
Perspektyvy dialnosti finansovykh supermarketiv v Ukraini [Prospects for financial supermarkets in Ukraine]
OO Kots, II Skrobach
Visnyk Universytetu bankivskoi spravy NBUBulletin of the University of, 2014
42014
, ֳ
24 (10), 2014
42014
,
³ , 173177, 2014
42014
:
, ,
11, 426-432, 2017
32017
Specifics of ukrainian banks activity in social networks
OO Kots, LP Bondarenko
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 316, 2017
32017
, Ҳ
³ - . 蠅, 2014
32014
: : , . 285-298, 2008
3*2008
Vplyv monetarnoi polityky NBU na dynamiku kredytnykh i depozytnykh stavok. Efektyvna ekonomika. 2019. 9
PH Ilchuk, OO Kots, B Zborivets Yu
URL: http://www. economy. nayka. com. ua, 0
3
Zviazok mizh hroshovymy instrumentamy ta pokaznykamy ekonomiky Ukrainy [The relationship between monetary instruments and indicators of the economy of Ukraine]
O Kots, P Ilchul
Lviv:Novyi Svit-2000[in Ukrainian], 2019
22019
Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku rynku platizhnykh kartok v Ukraini
OO Kots, VV Homeniuk
The current state and prospects of the development of the payment cards, 2018
22018
Sutnist ta upravlinnia problemnymy kredytamy bankiv
OO Kots, PH Ilchuk, OV Karpiv
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomikyGlobal and national problems of, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20