Follow
Hrynkevych Olha, Гринькевич Ольга
Hrynkevych Olha, Гринькевич Ольга
Ivan Franko National University of Lviv, Львівський національний університет імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств
О Амоша, О Васєчко, М Єфімова, С Ільєнкова
Економічний аналіз, 215, 2010
222010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
192014
Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та напрями державного регулювання
ОС Гринькевич
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 254-264, 2013
192013
Competitiveness of higher education system as a sector of economy: conceptual model of analysis with application to Ukraine
O Hrynkevych, O Sorochak, O Panukhnyk, N Popadynets, R Bilyk, ...
International Conference on Intelligent Human Systems Integration, 439-445, 2020
182020
Статистика підприємств: навчальний посібник/За ред. СО Матковського
СО Матковський, ОС Гринькевич, ОЗ Сорочак, ЛІ Кравченко, ...
Львів: Світ, 275-279, 2007
182007
Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону
ОС Гринькевич, ММ Біль
Регіональна економіка, 40-46, 2009
152009
Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку
ОС Гринькевич, НП Лутчин
Маркетинг і менеджмент інновацій, 314-325, 2017
92017
Застосування теорії нечітких множин у рейтинговій оцінці конкурентоспроможності ВНЗ
ОС Гринькевич, С ОЗ
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_ gum/Ek/2011_1-3/9. pdf, 2011
92011
Simulation of tuition fees in competitiveness management of higher education institutions (case of Ukraine's universities)
S Panchyshyn, O Hrynkevych, O Marets, N Demchyshak, N Popadynets
Научный журнал «Вестник НАН РК», 161-169, 2020
82020
Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг (монографія); Higher Education Competitiveness Governance in Ukraine: Institutional …
О Гринькевич, O Hrynkevych
Львівський національний університет імені івана Франка, 2018
82018
Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в Україні (на прикладі обсягів вступу у ВНЗ України)
O Hrynkevych
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 2 (6), 83-89, 2016
82016
Про систему показників стратегічного аналізу середовища туристичної організації
ОС Гринькевич, ММ Біль, ББ Уманців
Вісник ДІТБ, 177-183, 2008
82008
Cross-border factor of educational migration of Ukrainian youth to Poland: social-economic opportunities and threats
O Hrynkevych
Економічний часопис-ХХІ 163 (1-2 (1)), 26-30, 2017
72017
Поняттєвий апарат інституційного аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти
СМ Панчишин, ОС Гринькевич
Економіка розвитку, 50-58, 2017
72017
Міжнародний досвід моніторингу працевлаштування випускників та шляхи його застосування в Україні
ОС Гринькевич, УЯ Садова, ОО Левицька
Демографія та соціальна економіка, 126-138, 2019
62019
Управління конкурентоспроможністю вищої освіти України (методологія аналізу і системи моніторингу): дис.… докт. екон. наук: 08.00. 03
ОС Гринькевич
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 4, 2018
62018
Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції)
УЯ Садова, ММ Біль
Регіональна економіка, 2013
62013
Upravlinnia konkurentospromozhnistiu vyshchoi osvity Ukrainy (metodolohiia analizu i systemy monitorynhu)[Management of competitiveness of higher education in Ukraine …
OS Hrynkevych
Doctor’s thesis, 2018
52018
Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для регіонів
УЯ Садова
НАН України, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього”. Львів, 2015
52015
Zastosuvannia teorii nechitkykh mnozhyn u reitynhovii otsintsi konkurentospromozhnosti VNZ [Application of the theory of fuzzysets in the rating assessment of the …
OS Hrynkevych, OZ Sorochak
Ekonomichna kibernetyka. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal—Economic Cybernetics …, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20