Hrynkevych Olha, Гринькевич Ольга
Hrynkevych Olha, Гринькевич Ольга
Ivan Franko National University of L'viv, Львівський національний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств
О Амоша, О Васєчко, М Єфімова, С Ільєнкова
Економічний аналіз, 215, 2010
202010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
162014
Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та напрями державного регулювання
ОС Гринькевич
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 254-264, 2013
162013
Статистика підприємств: навчальний посібник/За ред. СО Матковського
СО Матковський, ОС Гринькевич, ОЗ Сорочак, ЛІ Кравченко, ...
Львів: Світ, 275-279, 2007
152007
Competitiveness of higher education system as a sector of economy: conceptual model of analysis with application to Ukraine
O Hrynkevych, O Sorochak, O Panukhnyk, N Popadynets, R Bilyk, ...
International Conference on Intelligent Human Systems Integration, 439-445, 2020
132020
Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону
ОС Гринькевич, ММ Біль
Регіональна економіка, 40-46, 2009
122009
Застосування теорії нечітких множин у рейтинговій оцінці конкурентоспроможності ВНЗ
ОС Гринькевич, С ОЗ
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_ gum/Ek/2011_1-3/9. pdf, 2011
102011
Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку
ОС Гринькевич, НП Лутчин
Маркетинг і менеджмент інновацій, 314-325, 2017
82017
Про систему показників стратегічного аналізу середовища туристичної організації
ОС Гринькевич, ММ Біль, ББ Уманців
Вісник ДІТБ, 177-183, 2008
82008
Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в Україні (на прикладі обсягів вступу у ВНЗ України)
O Hrynkevych
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 2 (6), 83-89, 2016
72016
Cross-border factor of educational migration of Ukrainian youth to Poland: social-economic opportunities and threats
O Hrynkevych
Економічний часопис-ХХІ 163 (1-2 (1)), 26-30, 2017
62017
Поняттєвий апарат інституційного аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти
СМ Панчишин, ОС Гринькевич
Економіка розвитку, 50-58, 2017
62017
Управління конкурентоспроможністю вищої освіти України (методологія аналізу і системи моніторингу): дис.… докт. екон. наук: 08.00. 03
ОС Гринькевич
Львів (Hrynkevych, OS (2018). Management of Competitiveness of Higher …, 2018
52018
Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг (монографія); Higher Education Competitiveness Governance in Ukraine: Institutional …
О Гринькевич, O Hrynkevych
Львівський національний університет імені івана Франка, 2018
52018
Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції)
УЯ Садова, ММ Біль
Регіональна економіка, 2013
52013
Zastosuvannia teorii nechitkykh mnozhyn u reitynhovii otsintsi konkurentospromozhnosti VNZ [Application of the theory of fuzzysets in the rating assessment of the …
OS Hrynkevych, OZ Sorochak
Ekonomichna kibernetyka. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal—Economic Cybernetics …, 2011
52011
Analysis and modeling of processes of internationalization in higher education in the context of innovative development
OS Hrynkevych, NP Lutchyn
Marketing and management of innovations, 314-325, 2017
42017
Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для регіонів: монографія; за ред
УЯ Садова
УЯ Садової. Львів: НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені …, 2015
42015
Статистика підприємств: навч. пос./За ред. СО Матковського.–2-ге вид., переробл. і доповн
СО Матковський, ОС Гринькевич, ОЗ Сорочак, ЛІ Гальків, ...
К.: Алерта, 2013
42013
Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення управлiння дiловою активнiстю пiдприємств
ОС Гринькевич, Г Кiндрацька
42010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20