Грудницька Світлана Миколаївна
Грудницька Світлана Миколаївна
д.ю.н., професор. Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: "Укр. енцикл.", 1998. — Т. 1: А - Г. 672 с.
ЮС Шемшученко, ВК Мамутов, СМ Грудницька, інші
К.: "Укр. енцикл." 1, 672 с., 1998
313*1998
Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
ВК Мамутов, ГЛ Знаменский, ВВ Хахулин, СМ Грудницька, АГ Бобкова, ...
К.: Юринком Интер, 2002
118*2002
Хозяйственный кодекс Украины: Науч.-практ. коммент. / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Х.: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.
АГ Бобкова, СН Грудницкая, БВ Деревянко, АН Захарченко
Х.: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008
102*2008
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г.Л.Знаменський, Д.Х.Липницький, В.В.Хахулін та ін.; За заг. ред. В.К.Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
ГЛ Знаменський, ДХ Липницький, ВВ Хахулін, СМ Грудницька, ...
К.: Юрінком Інтер, 2004
52*2004
Хозяйственная правосубъектность государственных предприятий
СН Грудницкая, СМ Грудницька
43*2012
Транспортне право України
МЛ Шелухін, БВ Деревянко, СМ Грудницька, ЛД Руденко, ОІ Антонюк, ...
К.: Ін Юре, 896 с., 2008
38*2008
Державне регулювання функціонування промислово-фінансових груп у сфері підприємницької діяльності
БВ Деревянко, СМ Грудницька, МК Галянтич
К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2005
272005
Господарське право: Навч. посібник у схемах і таблицях / За заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Шелухіна М.Л. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.
МЛ Шелухін, БВ Деревянко, СМ Грудницька, ЛД Топалова, ТВ Хайлова, ...
К.: ЦНЛ, 616 с., 2006
24*2006
Правовой статус объединений предприятий в промышленности
СН Грудницкая, СМ Грудницька
22*1996
Господарська правосуб’єктність: проблема визначення сутності та поняття
СМ Грудницька, СН Грудницкая
21*2008
Економіко-правові питання формування та діяльності промислово-фінансових груп (історичний аспект)
БВ Деревянко, БВ Деревянко, СМ Грудницька
Гарантія, 2004
16*2004
Щодо питання про напрями розвитку законодавства про об’єднання
С Грудницька
Право України, 40-42, 1998
16*1998
Господарське право України
МК Галянтич, СМ Грудницька, ОМ Міхатуліна
К.: МАУП, 2005
14*2005
Корпорация: правовой статус, отличительные особенности
В Мамутов, С Грудницкая
Экономика Украины, 46-50, 1994
14*1994
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України/ВС Щербина/За загальною редакцією ГЛ Знаменського, ВС Щербини
ВС Щербина, ГЛ Знаменський, СМ Грудницька
Київ: Юрінком Інтер, 2008
10*2008
Удосконалення правового регулювання створення і діяльності промислово-фінансових груп в Україні
БВ Деревянко
Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право, 347-354, 2004
82004
Конституційні основи господарської правосуб’єктності підприємств: поняття і структура господарськоправового інституту
СМ Грудницька
Часопис Академії адвокатури України: електрон. вид, 8, 2010
72010
Экономико-правовая сущность и понятие предприятия на современном этапе
СН Грудницкая
Підприємництво, господарство і право, 57-61, 2010
72010
Удосконалення правового регулювання організації і діяльності повних товариств
СМ Грудницька
Економіка і право, 73-80, 2005
72005
Хозяйственное общество и хозяйственное объединение
С Грудницкая
Юридический вестник, 115-118, 1998
71998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20