Подписаться
Тетяна Космеда
Тетяна Космеда
Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща); ХНПУ імені Г.С.Сковороди (Україна)
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки
ТА Космеда
Львів: ЛНУ ім. і. Франка 350, 87, 2000
4012000
Очерки по функциональной лексикологии
ФС Бацевич, ТА Космеда
Львов: Свит 392, 152, 1997
2041997
Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу: монографія
ТА Космеда
Kolo, 2012
1112012
Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри
ТА Космеда
ПАІС, 2006
962006
Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики: граматика оцінки, граматична ігрема: теоретичне осмислення дискурсивної практики
ТА Космеда, ОВ Халіман
Vydavnyt︠s︡tvo" Kolo", 2013
612013
Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах
ТА Космеда
Дис... доктора філол. наук.–Львів, 2001
522001
Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера святки в українському мовному просторі:[монографія]
ТА Космеда, НВ Плотнікова
Львів: ПАІС, 2010
492010
Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ-першої половини ХХ століть)
МП Кочерган, МО Карпенко, ЛІ Мацько, ТА Космеда
272003
Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу
ТА Космеда, ТФ Осіпова
Коло, 2010
222010
Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика
ТА Космеда, НА Карпенко, ТФ Осіпова, ЛМ Саліонович, ОВ Халіман
Х.: ХНПУ ім. ГС Сковороди, 214, 2014
212014
Граматика оцінки як актуальна проблема сучасного мовознавства
Т Космеда, О Халіман
Лінгвістичні студії, 17-23, 2011
182011
Денотат, конотація й аксіосемантика у проекції на лексико-семантичні відповідники російської та української мов
ТА Космеда
Мовознавство.–1997.-ғ4–5.–С, 58-63, 1997
181997
Спiввiдношення типiв смисловоi iмплiцитностi в мовi
ФС Бацевич
Мовознавство, 54, 1993
161993
Аспекти й методика вивчення слова у контексті зміни лінгвістичних парадигм
ТА Космеда, ІД Гажева
Мовознавство.–1999.–ғ 1, 39-46, 1999
141999
Типові дискурсивні слова як показник комунікативної компетенції мовної особистості (на прикладі аналізу «живого» мовлення І. Франка)
ТА Космеда
Режим доступу: http://www. kosmeda. in. ua/index. php/bibliografichnij …, 2008
122008
Категория оценки и категория модальности: точки соприкосновения и отличия
ТА Космеда
Вопросы функциональной грамматики, 94-103, 2001
122001
Параметри вербальної і невербальної комунікації в українських пареміях
ТФ Осіпова
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 “Українська мова”/ТФ Осіпова …, 2010
112010
Языковая игра–продуктивный прием публицистического стиля современной эпохи (на материале газеты «Арт-Мозаика»)
ТА Космеда
Культура народов Причерноморья, 2002
112002
Мовна гра у системі лінгвістичних термінів
Т Космеда
Культура слова, 2011
92011
Мовна спроможність, комунікативна компетенція, мовна особистість як проблемні питання сучасного українського мовознавства
ТА Космеда
Лінгвістична палітра: зб. наук. пр. з актуальних проблем лінгвістики/за заг …, 2009
92009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20