Левковська Людмила Володимирівна
Левковська Людмила Володимирівна
Держана установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
Підтверджена електронна адреса в ecos.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
1872012
Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
СІ Дорогунцов
К.: КНЕУ, 2000
662000
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 2002
532002
Екологія
СІ Дорогунцов, КФ Коценко, ОК Аблова, ДЯ Хусаїнов, МН Хвесик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
502006
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник
СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 2005
402005
Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні
Л Левковська, Р Чабан, Г Мунін
Економіка України, 31-36, 2003
342003
та інші. Україна. Еколого-географічний атлас. Атлас-монографія
ВА Барановський
К.: Варта, 2006
262006
Формування інституціонального середовища підприємницької діяльності у сфері природокористування: інвестиційно-інноваційний аспект: монографія
МА Хвесик, ВА Голян, ЮМ Хвесик, СМ Демидюк
монографія/МА Хвесик, ВА Голян, ЮМ Хвесик, СМ Де мидюк.—Луцьк: ПВД «Твердиня, 2010
202010
Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій
БМ Данилишин
К.: Нічлава, 2006
202006
наслідки для народу та держави: Національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
С економічний стан України
К.: НВЦ НБУВ, 2009
172009
Формування інноваційних кластерів в Україні
ЛВ Левковська
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009
152009
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
142014
Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього: монографія
МА Хвесик, ІК Бистряков, ЛВ Левковська, ВВ Пилипів
К.: Вид-во ДУ Ін-ту економіки природокористування та сталого розвитку НАН …, 2012
112012
Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем
МА Хвесик
Naukova Dumka, 2013
102013
Корпоративне управління сталим регіональним розвитком України.:[монографія]
ЛВ Левковська
К.: ДЕТУТ, 2011
102011
Диверсифікованість діяльності господарських систем у конкурентному середовищі
ЛВ Левковська
Держава та регіони/Серія: Економіка і підприємництво, 118, 2010
102010
Formuvannia innovatsiinykh klasteriv v Ukraini [Formation of innovation clusters in Ukraine]
LV Levkovska
Produktyvni syly Ukrainy-Productive forces of Ukraine 1, 115-119, 2009
102009
Інвестиційне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства в Україні
МА Хвесик, ЛВ Левковська, ВМ Мандзик
Економіка АПК, 5-14, 2016
82016
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: нац. доп.
ЕМ Лібанова, В Горбулін, С Пирожков
Київ: НАН України 362, 2015
82015
Фактори та принципи забезпечення корпоративного управіння
ЛВ Левковська
Ефективна економіка, 2011
82011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20