Nina Nesterenko
Nina Nesterenko
B. Verkin Institute for low Temperature Physics and Engineering NAS of Ukraine, Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене ilt.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Incommensurate phase in KSc(MoO4)2 by EPR of Cr3+
W Zapart, MB Zapart
physica status solidi (a) 121 (1), K43-K45, 1990
411990
Ferroelastic phase transformations in trigonal double molybdates and tungstates
AI Otko, NM Nesterenko, AI Zvyagin
Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Fizicheskaya 43 (8), 1675-1684, 1979
261979
VI Kutâ ko, NM Nesterenko, L. Masalik, K. Hermanowicz, M. Maczka, and J. Hanuza
SS Gerashenko, OV Miloslavskaya, YN Kharchenko
Science 20, 81, 2002
52002
Phase transitions in the magnetoelastic crystals of CsDy1-xGdx(MoO)2
GA Zvyagina, VD Fil, YN Kharchenko, NM Nesterenko
Fizika Nizkikh Temperatur 30 (3), 318-331, 2004
32004
Phase transitions in the magnetoelastic crystals
GA Zvyagina, VD Fil’, YN Kharchenko, NM Nesterenko
Low Temperature Physics 30 (3), 236-246, 2004
22004
Investigation of structural phase transition in CsDy (MoO,), using phonon spectra
NM Nesterenko, VI Fomin, VI Kut’ko, AI Zvyagin
Preprint, FTINT AN UkrSSR, Kharkov, 1982
21982
Observation of spontaneous ferriquadrupolar order in
AA Zvyagin, K Kutko, D Kamenskyi, AV Peschanskii, S Poperezhai, ...
Physical Review B 98 (6), 064406, 2018
12018
IR reflection and absorption spectra of CsDy(MoO4)2 under the cooperative Jahn–Teller effect
VI Kutko, NM Nesterenko, NS Zubenko, SN Poperezhai, KV Kutko, ...
Low Temperature Physics 44 (2), 148-156, 2018
2018
The cooperative Jahn-Teller ordering investigation by absorption spectra in
NM Nesterenko, Y Kharchenko
arXiv preprint arXiv:1407.2177, 2014
2014
Effect of Li-doping on the Ferroelastic Phase Transitions in KSc(MoO4)2
W Zapart, MB Zapart, NM Nesterenko
Ferroelectrics 462 (1), 110-116, 2014
2014
Phase transitions in the magnetoelastic crystals of CsDy {sub 1-x} Gd {sub x}(MoO {sub 4}){sub 2}; Fazovye perekhody v kristallakh-magnitoehlastikakh CsDy {sub 1-x} Gd {sub x …
GA Zvyagina, VD Fil, YN Kharchenko, NM Nesterenko
2004
Фазовые переходы в кристаллах-магнитоэластиках СsDy₁₋ xGdx (MoO₄) ₂
ГА Звягина, ВД Филь, ЮН Харченко, НМ Нестеренко
Физика низких температур, 2004
2004
Raman scattering in the vicinity of the ferroelastic phase transition to the monoclinic phase in KSc (MoO {sub 4}){sub 2}; Kombinatsionnoe rasseyanie sveta v okrestnosti …
NM Nesterenko, AV Peschanskij, VI Fomin
2001
Raman scattering in the vicinity of the ferroelastic phase transition to the monoclinic phase in
NM Nesterenko, AV Peschanskiı̆, VI Fomin
Low Temperature Physics 27 (2), 148-152, 2001
2001
SECTION IX: SPECTROSCOPIC STUDIES AND LATTICE DYNAMICS-RAMAN SCATTERING AND X-RAY DATA IN THE REGION OF FERROELASTIC PHASE TRANSITION TO MONOCLINIC PHASE IN KSC (MoO4) 2
NM Nesterenko, VL Fomin, AV Peschanskii, VV Mitkevich
Ferroelectrics 239 (1-4), 971-978, 2000
2000
Symmetry analysis of possible low-temperature phases in KDy (MoO {sub 4}){sub 2}; Simmetrijnyj analiz vozmozhnykh nizkotemperaturnykh faz v KDy (MoO {sub 4}){sub 2}
NM Nesterenko
2000
Low-energy excitations spectrum of KY (MoO {sub 4}){sub 2}-KEr (MoO {sub 4}){sub 2}; Spektr nizkochastotnykh vozbuzhdenij v sisteme KY (MoO {sub 4}){sub 2}-KEr (MoO {sub 4}){sub 2}
VI Kutko, YN Kharchenko, NM Nesterenko, AA Gurskas
1996
Low-energy excitation spectra of the system KY(MoO4)2-KEr(MoO4)2
VI Kut'ko, NM Nesterenko, YN Kharchenko
Czechoslovak Journal of Physics 46 (5), 2687-2688, 1996
1996
Magneto-optical study of K Er (Mo O [sub 4])[sub 2] in long-wave IR range. Magnitoopticheskie issledovaniya K Er (Mo O [sub 4])[sub 2] v dlinnovolnovom IK diapazone
VI Kut'ko, YN Kharchenko, AA Stepanov, NM Nesterenko
1994
Dielectric anomalies and thermal expansion in CsDy sub 1-x Gd sub x (MoO sub 4) sub 2 systems. Diehlektricheskie anomalii i teplovoe rasshirenie v sistemakh CsDy sub 1-x Gd sub …
AA Gurskas, NM Nesterenko, VP Popov, AG Sokolov
1989
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20