Ирина Лебедь
Ирина Лебедь
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону
ІД Падерін, ОО Борншайн, БС Ватченко, ОБ Ватченко, ОО Гетьман, ...
Університет митної справи та фінансів, 2017
42017
Дослідження структури економічної безпеки акціонерних товариств
ІО Лебідь
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 406-411, 2013
22013
Особливості управління репутацією підприємства
ІО Лебідь
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер …, 2014
12014
Особливості перевірки корпоративного управління як складової аудиту фінансової звітності
ІО Лебідь
Економічний простір, 250-259, 2013
12013
Аналіз методик оцінювання рейтингу корпоративного управління
ОВ Нусінова, ІО Лебідь
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
2016
СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНІ АСПЕКТИ АУДИТУ//Socially responsible aspects of the audit
ІО Лебідь, ОВ Нусінова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2013
2013
Соціально-відповідальні аспекти аудиту
ОВ Нусінова, ІО Лебідь
ЖДТУ, 2013
2013
Особливості функціонування наглядової ради акціонерного товариства
ОВ Нусінова, ІО Лебідь
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2013
2013
Теоретико-методичні основи оцінки рівня якості корпоративного управління гірничодобувних підприємств
ЛІ Олександрівна
ДВНЗ "Криворізький національний університет", 2012
2012
Критичний аналіз основних понять та категорій корпоративного управління
ІО Лебідь
Бізнес-навігатор, 135-140, 2011
2011
Оцінка ефективності корпоративного управління
ІО Лебідь
Видавництво СумДУ, 2011
2011
АдАптАцІя МетОдики рейтиНгувАННя кОрпОрАтивНОгО упрАвЛІННя з урАхувАННяМ НАцІОНАЛьНих ОсОБЛивОстей
ІО Лебідь
2011
ОВ Нусінова
ІО Лебідь
2011
СУчАСНІ ПрОблемИ еКОНОмІчНОї теОрІї, меНеджмеНтУ тА мАрКетИНгУ
ВС Адамовська, УЯ Андрусів, ІА Брайловський, КЄ Двойних, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14