Ірина Володимирівна Соколова  Iryna Volodumurivna Sokolova
Ірина Володимирівна Соколова Iryna Volodumurivna Sokolova
Донецький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsmu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
СО Сисоєва, ІВ Соколова
1462010
Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога: акмеологічне дослідження
ІВ Соколова
Акмеологія - наука ХХІ століття: Матеріали IV міжнар. наук-практ конф., 30 …, 2014
121*2014
Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями: монографія/за ред. СО Сисоєвої
ІВ Соколова
МОН України. АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих.–Маріуполь–Д …, 2008
1212008
Нариси з історії розвитку педагогічної думки
С Сисоєва, І Соколова
К.: Центр навч. літ, 2003
1172003
Професійна компетентність вчителя: проблема структури та змісту
I Sokolova
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 8-16, 2004
322004
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів
ІВ Соколова
Київ, 2008
182008
Формування полікультурної компетентності у майбутніх учителів філологів
ІВ Соколова, ОА Івашко
Педагогіні науки: зб.наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту., 241-253, 2009
152009
Інформаційна компетентність вчителя іноземної мови: структура, зміст, критерії, умови формування
ІВ Соколова
Педагогічний процес: теорія і практика, 2004
142004
Інститут кураторів у вузі
І Соколова
Освіта і управління 2 (4), 74-82, 1998
101998
Наукові підходи до проведення компаративних досліджень проблем вищої освіти
ІВ Соколова
Освітологія: польсько-укр. щорічник, 23–28, 2014
82014
Problemy neperervnoi profesiinoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia [Problems of Continuing Professional Education: Thesaurus of Scientific Research]
SO Sysoieva, IV Sokolova
Kyiv: Vyd. Dim “EKMO, 362, 2010
82010
Теорія і практика вищої освіти: навч. посібник
СО Сисоєва, ІВ Соколова
СО Сисоєва, ІВ Соколова.–2016.–338 с, 2016
72016
Організація виховної роботи на філологічних факультетах вищих навчальних закладів
ІВ Соколова
Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної …, 2008
7*2008
Організація виховної роботи на філологічних факультетах вищих навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 Теорія та методика проф. освіти
ІВ Соколова
АПН України, Ін-т педагогіки і психології освіти, 1999
71999
Організація виховної роботи на філологічних факультетах вищих закладів освіти
ІВ Соколова
71999
Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов: ґенеза соціокультурних і освітніх парадигм
ІВ Соколова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 163–170, 2007
62007
Teoriia i praktyka vyschoi osvity: navch. posibnyk [Theory and Practice of Higher Education]
SO Sysoieva, IV Sokolova
Kyiv–Mariupol, Ukraine (ukr), 2016
52016
Управління вищою освітою у зарубіжних країнах
I Sokolova
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 98-105, 2014
52014
Управління вищою освітою у зарубіжних країнах
ІВ Соколова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журн., 30–38, 2014
5*2014
Професійна ідентифікація майбутнього вчителя
I Sokolova
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 40-46, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20