Подписаться
Ірина Володимирівна Соколова  Iryna Volodumurivna Sokolova
Ірина Володимирівна Соколова Iryna Volodumurivna Sokolova
Донецький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
СО Сисоєва, ІВ Соколова
2242010
Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога: акмеологічне дослідження
ІВ Соколова
Акмеологія - наука ХХІ століття: Матеріали IV міжнар. наук-практ конф., 30 …, 2014
160*2014
Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями: монографія/за ред. СО Сисоєвої
ІВ Соколова
МОН України. АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих.–Маріуполь–Д …, 2008
1602008
Нариси з історії розвитку педагогічної думки
С Сисоєва, І Соколова
К.: Центр навч. літ, 2003
1482003
Modeling of the building by numerical methods at assessment of the technical condition of structures
GV Degtyarev, KA Belokur, IV Sokolova
Materials Science Forum 931, 141-147, 2018
472018
Професійна компетентність вчителя: проблема структури та змісту
I Sokolova
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 8-16, 2004
382004
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів
ІВ Соколова
Київ, 2008
31*2008
Формування полікультурної компетентності у майбутніх учителів філологів
ІВ Соколова, ОА Івашко
Педагогіні науки: зб.наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту., 241-253, 2009
262009
Теорія і практика вищої освіти: навч. посібник
СО Сисоєва, ІВ Соколова
СО Сисоєва, ІВ Соколова.–2016.–338 с, 2016
232016
Наукові підходи до проведення компаративних досліджень проблем вищої освіти
ІВ Соколова
Освітологія: польсько-укр. щорічник, 23–28, 2014
172014
Проблеми неперервної освіти: тезаурус наукового дослідження: наук. видання
СО Сисоєва, ІВ Соколова
К.: Видавничий Дім «ЕКМО, 362, 2010
15*2010
Інформаційна компетентність вчителя іноземної мови: структура, зміст, критерії, умови формування
ІВ Соколова
Педагогічний процес: теорія і практика, 2004
152004
Інститут кураторів у вузі
І Соколова
Освіта і управління 2 (4), 74-82, 1998
151998
Problemy neperervnoi profesiinoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia: nauk
SO Sysoieva, IV Sokolova
Vydannia.[Рroblems of continuing professional education: a thesaurus of …, 2010
142010
Problemy neperervnoi profesiinoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia [Problems of continuing professional education: thesaurus of scientific research]
SO Sysoieva, IV Sokolova
Kyiv: EKMO, 2010
142010
Технології організації методичної роботи у вищому закладі освіти
ІВ Соколова
Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : моногр. / за ред …, 2001
122001
Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов: ґенеза соціокультурних і освітніх парадигм
ІВ Соколова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 163–170, 2007
92007
Profesijnyj rozvytok vykladachiv medychnogo universytetu: dosvid vykorystannya navchalnoyi platformy MoodleCloud [Professional development of medical university academic staff …
I Sokolova
Neperervna profesijna osvita: teoriya i praktika 3 (60), 29-37, 2019
82019
Управління вищою освітою у зарубіжних країнах
ІВ Соколова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журн., 30 – 38, 2014
82014
Організація виховної роботи на філологічних факультетах вищих навчальних закладів
ІВ Соколова
Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної …, 2008
8*2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20