Людмила Дробыш
Людмила Дробыш
ВНЗУ "Полтавский университет экономики и торговли"
Verified email at uccu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЯ За загальною редакцією доктора економічних наук, професора НВ Карпенко
НВ Карпенко, МВ Макарова, НС Педченко, ВІ Перебийніс, ОС Тєлетов, ...
212018
Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями удосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами
Г Скляр, Л Дробиш, Л Вишневецька
Економічний вісник Донбасу, 2017
8*2017
Теоретичні аспекти формування та реалізації кадрової політики на підприємствах у сучасних умовах
Л Дробиш
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 287-291., 2015
72015
Теоретичні аспекти формування та реалізації кадрової політики на підприємствах у сучасних умовах
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2013
72013
Формування та регулювання попиту й пропозиції праці в регіоні (на прикладі фахівців торговельно-економічного спрямування)
Л Дробиш
Автореферат на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук зі спец. 08.00.07 …, 2009
42009
Кадрова робота в системі споживчої кооперації та напрямки її удосконалення
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету споживчої коопе- рації України …, 2007
42007
Профорієнтація як орієнтир формування пропозиції праці у регіоні
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
32014
Формування конкурентного середовища регіонального ринку освітянських послуг
Л Дробиш, Н Карпенко
Регіональні перспективи, 386-389, 2000
32000
Підготовка спеціалістів для сфери туризму в умовах модернізації економіки України та інноваційних процесів у галузі туризму
Л Дробиш, Ю Карпенко
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. Харків, ХНАДУ, 206-208, 2018
22018
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ
Л Дробиш, Ю Карпенко
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА: ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 198, 2018
22018
Проблеми професійної адаптації молодих фахівців на ринку праці регіону
Л Дробиш
Маркетинг в Україні, 41-45, 2011
22011
Роль профорієнтації у формуванні ефективного кадрового потенціалу підприємств
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі 2 (5(44 …, 2010
22010
Проблеми кадрового забезпечення підприємств і організацій системи споживчої кооперації
Л Дробиш
Регіональні перспек, 68-70, 2003
22003
Деякі регіональні аспекти зайнятості молоді з вищою освітою
Л Дробиш
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 151-154, 2002
2*2002
Проблемы подготовки специалистов для сферы туризма в условиях модернизации экономики
Л Дробыш, Ю Карпенко
Эффективность сферы товарного обращения и труда, 36-40, 2017
12017
Конкурентоспособность персонала как фактор повышения конкурентоспособности предприятия
Л Дробыш
ББК 65 Н 34 1, 57-65, 2015
12015
Проблеми кадрового забезпечення підприємств туризму
Л Дробиш
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 11-13, 2012
12012
Людський капітал у сфері торгівлі: оцінка використання та нагромадження
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
12011
Кадровий потенціал підприємств системи споживчої кооперації України: формування та використання
Л Дробиш
НТУ" ХПІ", 2010
12010
Роль человеческого фактора в реализации стратегических целей предприятия
Л Дробыш
Потребительская кооперация: теория, методология, практика, 164-169, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20