Ирина Семигулина Ірина Семигуліна Irina Semigulina
Ирина Семигулина Ірина Семигуліна Irina Semigulina
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины, Research centre for
Підтверджена електронна адреса в ndc-ipr.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблеми економіки, 177-187, 2015
112015
Підходи до експрес-і фундаментальної діагностики проблем соціально-економічного розвитку регіонів
ОЮ Полякова, ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 52-57, 2014
112014
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь
МАХ Е.М. Лібанова
92015
Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблеми економіки, 99-107, 2015
62015
Можливості та загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі м'ясо-молочною продукцією з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ІВ Ярошенко, ІЮ Матюшенко, ІБ Семигуліна, ...
Бізнес Інформ, 8-21, 2014
62014
Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 28-39, 2016
52016
Проблемні питання соціально-економічного розвитку регіонів України та пропозиції щодо їх вирішення в контексті реформи децентралізації влади
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 105-115, 2015
42015
Оцінка і аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку окремих груп країн Європейського Союзу та їх регіонів в умовах його розширення
ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 50-58, 2016
32016
Аналіз існуючих систем прогнозування соціально-економічного розвитку у світі та в Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 58-65, 2015
32015
Аналіз існуючих методичних підходів до формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів в Україні та країнах світу
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 62-67, 2015
32015
Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників …
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 56-65, 2016
22016
Можливості і загрози від членства в СОТ для України у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС
МО Кизим, ІВ Ярошенко, ІЮ Матюшенко, ІБ Семигуліна, ...
Проблеми економіки, 7-24, 2014
22014
ТРАНСфОРМАцІя СИСТЕМИ публІчНОгО упРАвлІННя в укРАїНІ: МОНІТОРИНг І АНАлІЗ РЕАлІЗАцІї РЕфОРМИ ДЕцЕНТРАлІЗАцІї влАДИ
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Бізнес Інформ, 98-104, 2016
12016
Позиціонування міста Харкова та окремих великих міст України на регіональному, національному та міжнародному рівнях
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2016
12016
РЕАЛіЗАЦіЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛіЗАЦії В УКРАїНі: АКТУАЛЬНі ПИТАННЯ МОДЕРНіЗАЦії СИСТЕМИ ПУБЛіЧНОГО УПРАВЛіННЯ
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2016
12016
Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за період членства країни в Європейському Союзі
ІБ Семигуліна
Проблемы экономики, 2016
12016
Methodological Approaches to Creation and Maintenance of the System of Monitoring and Evaluation of the Socioeconomic Development of Ukraine's Regions.
IV Yaroshenko, IB Semigulina
Problems of Economy, 2015
12015
Методичні підходи щодо створення та забезпечення функціонування системи моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Проблеми економіки, 180-186, 2015
12015
Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: Монографія
МО Кизим
Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014
1*2014
Нормативно-правове забезпечення публічного управління розвитку сільських територій та агропромислового сектора в Україні
ІВ Ярошенко, ІБ Семигуліна
Problems of Economy, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20