Sergiy Vlasov
Sergiy Vlasov
Національний фармацевтичний університет, National University of Pharmacy, associate professor
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Solution-phase Synthesis of a Combinatorial Library of 3-[4-(Coumarin-3-yl)-1, 3-thiazol-2-ylcarbamoyl] propanoic acid Amides
I Zhuravel, S Kovalenko, S Vlasov, V Chernykh
Molecules 10 (2), 444-456, 2005
362005
Recyclization of 2-imino-2H-1-benzopyrans with nucleophilic reagents–reaction of 2-iminocoumarin-3-carboxamides with 2-aminothiophene-3-carboxamides
SM Kovalenko, SV Vlasov, VP Chernykh
162006
Synthesis of 5‐methyl‐4‐oxo‐2‐(coumarin‐3‐yl)‐N‐aryl‐3,4‐dihydrothieno[2,3‐d]‐pyrimidine‐6‐carboxamides
SM Kovalenko, SV Vlasov, VP Chernykh
Heteroatom Chemistry 18 (4), 341-346, 2007
112007
Synthesis of 5-methyl-4-thio-6-(1, 3, 4-oxadiazol-2-yl) thieno [2, 3-d] pyrimidines and their antimicrobial activity study
SV Vlasov, SM Kovalenko, VP Chernykh, KY Krolenko
102014
Convenient synthesis of substituted 2‐(2‐iminocoumarin‐3‐yl)thieno[2,3‐d]pyrimidin‐4‐ones
PE Shynkarenko, SV Vlasov, SM Kovalenko, SV Shishkina, OV Shishkin, ...
Journal of Heterocyclic Chemistry 47 (4), 800-806, 2010
82010
Recyclization of 2-iminocoumarin-3-carbonitriles with 2-aminothiobenzamide: a new synthetic route to substituted 2-(2-iminocoumarin-3-yl)quinazoline-4(3H)-thiones
PE Shynkarenko, SV Vlasov, SM Kovalenko, VP Chernykh
Journal of Sulfur Chemistry 31 (5), 447-456, 2010
72010
Recyclization of 2-imino-2H-1-benzopyrans under the action of nucleophilic reagents: the novel approach for 2-(coumarin-3-yl)-3H-quinazolin-4-thiones
SM Kovalenko, SV Vlasov, OV Silin, VP Chernykh
Journal of Sulfur Chemistry 30 (1), 53-63, 2009
72009
Synthesis and antimicrobial activity of 5-(1 H-1, 2, 3-triazol-4-yl)-1, 2, 4-oxadiazole derivatives
KY Krolenko, SV Vlasov, IA Zhuravel
Chemistry of Heterocyclic Compounds 52 (10), 823-830, 2016
62016
Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-3, 4-dihydrothieno [2, 3-d] pyrimidine-6-carboxylates
OV Tkachenko, SV Vlasov, SM Kovalenko, VP Chernykh
Journal of organic and pharmaceutical chemistry 11 (3 (43)), 9-15, 2013
62013
Synthesis of 5-methylthieno [2, 3-d] pyrimidin-4 (3H)-one derivatives modified in position 6 with 1, 2, 4-and 1, 3, 4-oxadiazole and their biological activity
SV Vlasov, OV Zaremba, SM Kovalenko, AI Fedosov, VP Chernykh
Journal of organic and pharmaceutical chemistry 9 (4), 24-30, 2011
52011
Аnticancer activity study of 6-hetarylthieno [2, 3-d] pyrimidine derivatives
SV Vlasov, ІО Zhuravel, VP Chernykh
НФаУ, 2015
42015
Sintez i protivomikrobnaya aktivnost’2-alkiltio-3-N-zameshhennykh tieno [3, 2-d] pirimidin-4 (3H)-onov
EV Tkachenko, SV Vlasov, IA Zhuravel
Nauchnye vedomosti BelGU. Medicina Farmaciya 25 (168), 24, 2013
42013
Synthesis and biological activity of 6-(1, 3-benzoxazol-2-yl)-5-methylthieno-[2, 3-d] pyrimidines
SV Vlasov, SN Kovalenko, TP Osolodchenko, EB Lenitskaya, ...
Pharmaceutical Chemistry Journal 52 (6), 510-514, 2018
32018
An efficient synthesis of 1, 3, 7-triazaspiro [4.4] nonane-2, 4-dione derivatives and antimicrobial activity thereof
KY Krolenko, OV Silin, SV Vlasov, IO Zhuravel, SM Kovalenko
Chemistry of Heterocyclic Compounds 51 (5), 472-477, 2015
32015
Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 3-alkyl-2-(alkylthio)-5-methyl-4-oxo-3, 4-dihydrothieno [2, 3-d] pyrimidine-6-carboxylate derivatives
SV Vlasov, VP Chernykh, TP Osolodchenko
News of pharmacy, 3-8, 2015
32015
Synthesis and the study of the antimicrobial activity of 3-amino-5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-N-aryl-3, 4-dihydrothieno (2, 3-d) pyrimidine-6-carboxamides
SV Vlasov, SM Kovalenko, TP Osolodchenko, VP Chernykh
Вісник фармації, 6-10, 2015
32015
Synthesis and the antimicrobial activity of 1-alkyl-5-methyl-3-phenyl-6-(5-phenyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl) thieno (2, 3-d) pyrimidine-2, 4 (1H, 3H)-diones
SV Vlasov, TP Osolodchenko, SM Kovalenko, VP Chernykh
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 20-24, 2015
32015
Synthesis and antimicrobial activity of 3-(thieno [3, 2-e][1, 2, 4] triazolo [1, 5-c] pyrimidin-2-yl) propanoic and butanoic acids
SV Vlasov
Der Pharma Chemica 7 (11), 26-31, 2015
22015
Synthesis and the antimicrobial activity of 5-methyl-6-(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-phenylthieno [2, 3-d] pyrimidine-2, 4 (1H, 3H)-diones
SV Vlasov, TP Osolodchenko, SM Kovalenko, VP Chernykh
News of Pharmacy, 3-7, 2014
22014
Synthesis and the antimicrobial activity of 3, 4-dihydrothieno (2, 3-d) pyrimidine-2, 4-dione-1-acetic acid amides
OV Tkachenko, SV Vlasov, SM Kovalenko, IO Zhuravel, VP Chernykh
Вісник фармації, 5-10, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20