Дибкова Людмила
Дибкова Людмила
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформатика та комп’ютерна техніка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ЛМ Дибкова
К.: Видав. центр «Академія, 2011
186*2011
Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів
ЛМ Дибкова, ЛН Дыбкова
Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти, 2006
154*2006
Інформатика та комп’ютерна техніка: навчальний посібник
Л Дибкова
74*2012
Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень: монографія
МБ Євтух, ЕВ Лузік, ЛМ Дибкова
К.: КНЕУ, 2010
54*2010
Iндивiдуальний пiдхiд у формуваннi професiйної компетентностi майбутнiх економiстiв: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 04-К.: АПН України, Iнститут вищої освiти, 2006.-227 с.
ЛМ Дибкова
212006
Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ДО Рзаєв, ОД Шарапов, ВМ Ігнатенко, ЛМ Дибкова
К.: КНЕУ, 2002
82002
Активизация оценочной деятельности студентов вуза в процессе обучения
ЛН Дыбкова, ЛМ Дибкова
Ассоциация образовательных и научных учреждений" Сибирский открытый …, 2014
62014
Iнновацiйнi методи оцiнювання навчальних досягнень: монографiя
МБ Евтух, ЕВ Лузiк, ЛМ Дибкова
62010
Cамооцінка як фактор формування компетентності особистості
ЛМ Дибкова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць.—Вип 30 …, 2006
62006
Інтерактивні інформаційні технології у навчальному процесі сучасного вишу
ЛМ Дибкова, ЛН Дыбкова
52013
Інформаційно-комунікаційні технології у контексті оцінювання результатів навчання студентів ВНЗ України
ЛМ Дибкова, ЛН Дыбкова
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання; Університет …, 2016
42016
Навчальна успішність у контексті компетентнісного підходу
ЛМ Дибкова, ЛН Дыбкова
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання; Університет …, 2010
42010
Iндивiдуальний пiдхiд у формуваннi професiйної компетентностi майбутнiх економiстiв: Монографiя
МБ Евтух, ЛМ Дибкова
42007
Индивидуальный подход в формировании профессиональной компетентности будущих экономистов
ЛН Дыбкова
Л. Дыбкова, 2006
42006
Взаємозв’язок мотивації і успішності навчання
ЛМ Дибкова, ЛН Дыбкова
Слов’янський державний педагогічний університет, 2006
42006
Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс]
ЛМ Дибкова
К, 2010
32010
Інформатика і комп'ютерна техніка: навча по-сіб. Видання 2-ге, перероблене, доповнене
ЛМ Дибкова
К.: Академвидав, 2005
32005
Iнформатика i комп’ютерна технiка: Навчальний посiбник. Видання 2-ге, перероблене, доповнене
ЛМ Дибкова
32005
Korotkostrokovi navchalni kursy yak trend suchasnoi biznes-osvity
L Dybkova
Short-term Educational Courses as a Trend of Modern Business Education …, 2019
22019
Indyvidualnyi pidkhid u formuvanni profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv [An Individual Approach in Formation of Professional Competence of Future Economists]
LM Dybkova
Kyiv, 224, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20