Юрий Погорелов
Юрий Погорелов
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, кафедра учета и аудита
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління затратами підприємства: монографія
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов, ЛЮ Хлапьонов, ГА Макухін
К.: Лібра 320, 2007
1692007
Розвиток підприємства: поняття та види
ЮС Погорєлов
Культура народов причерноморья, 2006
912006
Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку
АЕ Воронкова, ЮС Погорелов
Актуальні проблеми економіки, 94, 2009
782009
Оцінювання та моделювання розвитку підприємства: монографія
ЮС Погорелов
Луганськ: Глобус, 2010
712010
Оцінювання та моделювання розвитку підприємства: монографія
ЮС Погорелов
Луганськ: Глобус, 2010
712010
Розвиток підприємства: управління змінами та інновації: монографія
ДК Воронков, ЮС Погорелов
Харків: АдвАтм, 2009
682009
Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства: монографія
ЮС Погорелов
Харків: АдвА 352, 2010
662010
Категорія розвитку та її експлейнарний базис
ЮС Погорєлов
Теоретичні та прикладні питання економіки, 30-34, 2012
622012
Моделювання розвитку підприємства
ЮС Погорелов
Актуальні проблеми економіки, 100, 2009
292009
Вибір і обґрунтування методів управління затратами підприємства
ЮС Погорєлов
Дис.. на здобуття наук. Ступеня канд.. екон. наук: спец 8 (01), 0
24
Оцінювання економічної безпеки підприємства: аналіз основних підходів
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов
Ліга-Прес, 2015
182015
Розвиток підприємства: поняття та види [Електронний ресурс]
ЮС Погорєлов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/Articles/Kultnar/knp88/knp88_75-81. pdf, 0
16
Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов
Управление проектами и развитие производства, 2015
152015
Методологія формування та узгодження цілей у системі економічної безпеки підприємства: дис.… доктора екон. наук: 08.00. 04, 21.04. 02/Овчаренко Євген Іванович
ЄІ Овчаренко
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 8 (04), 21.04, 2015
152015
Интервальная оценка развития предприятия с использованием показателя EVA
ЮС Погорелов, ЕА Деева
Вісник Хмельницького національного університету, 110-114, 2009
152009
Управлiння затратами пiдприємства: монографiя
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов, ЛЮ Хлапьонов, ГА Макухiн
152007
Pryroda, rushiini syly ta sposoby rozvytku pidpryiemstva [Nature, drivers and methods development]
YS Pohorielov
Kharkiv: AdvA, 2010
102010
Розвиток пiдприємства: управлiння змiнами та iнновацiї: монографiя
ДК Воронков, ЮС Погорелов
102009
Удосконалення класифікації витрат підприємства
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов
Інститут економіки промисловості НАН України, 2008
102008
Модель оцінки розвитку підприємства
ЮС Погорелов
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
92010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20