Ігор Лапінський/Igor Lapinskyyi
Ігор Лапінський/Igor Lapinskyyi
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародний досвід боротьби з тінізацією економіки в умовах глобалізації
СВ Онищенко, ІЕ Лапінський
Ефективна економіка, 2013
92013
Напрями детінізації господарської діяльності в системі економічної безпеки держави
ІЕ Лапінський
ступеня канд. екон. наук: спец. 21.04. 01–економічна безпека держави …, 2013
52013
причини та напрями подолання: монографія/Онищенко ВО, Козаченко ГВ, Погорелов ЮС, Рудніченко ЄМ, Онищенко СВ, Кравченко МВ, Лапінський ІЕ; за заг. ред. ВО Онищенка а ГВ Козаченко
Т економіки України
Полава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016
22016
Ознаки соціального інституту організованої злочинності та напрями впливу на економічну безпеку
ІЕ Лапінський
Чернігів: ЧНТУ, 2012
12012
Шляхи детінізації економіки держави у контексті застосування непрямих методів легалізації економічних агентів
ІЕ Лапінський
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/Portal/Soc_Gum/Vcndtu/2011_52/11. htm, 0
1
Exchange rate of the Ukrainian national currency change in the context of state safety
DМU Lapinskyyi І. Е.
Науковий вісник" Полісся" 2 (4(8)), 303-309, 2017
2017
ЗМІНА КУРСОУТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВАЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ
IE Lapinskyyi, MU Demchenko
Науковий вісник Полісся 2 (4 (8)), 303-309, 2016
2016
Тінізація економіки в Україні: причини та напрями подолання
ВО Онищенко, ГВ Козаченко, ЮС Погорелов, ЄМ Рудніченко, ...
ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016
2016
Методи оцінювання параметрів економічних злочинів та рівня тінізації економіки
ІЕ Лапінський
Чернігів: ЧНТУ, 2012
2012
Проблема социального института организованной преступности и направления влияния на экономическую безопасность
ІЕ Лапінський
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2012
2012
Методы оценивания параметров экономических преступлений и уровня тенизации экономики
ІЕ Лапінський
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2012
2012
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ РИСКОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО РАВНОВЕСИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ІЕ Лапінський
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2011
2011
Экономико-криминалогичний мониторинга как инструмент противодействия" тенизации" экономики
ІЕ Лапінський
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2011
2011
Пути детенизации экономики страны в контекстеприменения косвенных методов легализации экономических агентов
ІЕ Лапінський
Проблемы и перспективы экономики и управления, 82-85, 2011
2011
Економіко-криміналогічний моніторинг як інструмент протидії «тінізації» економіки
ІЕ Лапінський
Чернігів: ЧНТУ, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15