Рингач НО
Рингач НО
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ
Verified email at idss.org.ua
TitleCited byYear
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
ЕМ Лібанова
К.: І-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
168*2010
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти
ЕМ Лібанова
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 248, 2010
156*2010
масштаби та можливості впливу/за ред. ЕМ Лібанової
Н в Україні
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи НАН України 404, 2012
732012
Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів
Н України
К.: Адеф-Україна, 2008
652008
у 2005 році: Послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє і зовнішнє становище України
К.: Інф.-вид. центр Держкомстату України, 2005
592005
Громадське здоров’я як чинник національної безпеки: монографія
НО Рингач
К.: НАДУ 296, 2009
44*2009
Україна–2010. Національна доповідь
ЦР Тисячоліття
К.: Міністерство економіки України, 46-47, 2010
39*2010
Смертність населення України у трудоактивному віці: монографія
ЕМ Лібанова, НМ Левчук, НО Рингач, ОП Рудницький, СА Понякіна, ...
К.: Ін-т демографії та соц. досліджень НАН України, 2007
23*2007
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
ЕМ Лібанова, НО Рингач
18*2013
Погляд на проблему передчасної смертності населення України крізь призму національної безпеки
НО Рингач
Стратегічні пріоритети, 6, 2008
152008
Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою
НО Рингач
Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 64-76, 2014
13*2014
Державне управління охороною здоров'я як складовою системи забезпечення національної безпеки
НО Рингач
з держ. упр.: 25.00. 02/Рингач НО, 2010
122010
Мінімізація демографічних загроз як необхідний компонент політики забезпечення національної безпеки України
НО Рингач
Ефективність державного управління.–2008.–Вип 14 (15), 140-145, 2008
122008
Передчасна смертність як загроза національній безпеці України
НО Рингач
Охорона здоров’я в Україні, 25, 2007
122007
Україна
ІТ УКРАЇНИ
112017
Державне управління забезпеченням національної безпеки та чинники громадського здоров’я
М Білинська, Н Рингач
Теорія та практика держ. упр.: зб. наук. праць.–Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ …, 2008
112008
Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістичних заходів
ІО Курило, НО Рингач
Статистика України, 80-89, 2007
112007
Порівняльний аналіз розвитку систем охорони здоров ‘я деяких країн колишнього СРСР як метод оцінки напрямів державного управління охороною здоров ‘я України
ОВ Виноградов, НО Рингач
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej6/txts/07vovurz. htm …, 2007
92007
Рівень і тенденції поширен ня тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотич них речовин серед учнівської молоді України: моно графія
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, НО Рингач
К.: Український ін т соціальних досліджень ім. О. Яременка, 2008
8*2008
Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків: моногр.
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, ДМ Павлова
К.: ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка 156, 2014
72014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20