Черкашин Олександр Дмитрович
Черкашин Олександр Дмитрович
вчений секретар секретаріату вченої ради Академії
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної спрямованості майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки
ОД Черкашин
ОД Черкашин.–Харків, 2010.–18 с, 2010
62010
Проблема живучести стволов стрелкового оружия при применении боеприпасов послегарантийных сроков хранения
ОБ Анипко, АО Муленко, ДС Баулин, АД Черкашин
НТУ" ХПИ", 2010
42010
Проверка достоверности прогноза и коррекция зависимости изменения начальной скорости пули 9 мм пистолетного патрона ПМ
АД Черкашин
Системи озброєння і військова техніка, 90-92, 2010
42010
Сутність поняття “самовизначення”
ОД Черкашин
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2006
32006
Формування професійної спрямованості курсантів у процесі фахової підготовки
ОД Черкашин
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць.–Вип 28, 132-136, 0
2
Сучасні освітні парадигми формування особистості працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України
АІ Черкашин
Теорія і практика управління соціальними системами, 69-77, 2014
2014
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ
RА Rovishen, ОD Cherkashin, ОY Chernyshenko, YG Bashkatov
Честь і Закон, 37-41, 2011
2011
Особенности эксплуатации вертолетных двигателей, обусловленные спецификой работы авиации во внутренних войсках МВД Украины
АД Черкашин
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 52-55, 2010
2010
Анализ соотношений для определения ресурса ствола при изменении показателей внутренней баллистики, вызванных геронтологическими свойствами заряда
ОБ Анипко, ОД Черкашин, ДС Баулин, ПД Гончаренко
Системи обробки інформації, 2-5, 2010
2010
НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОТИДІЇ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ СИТУАЦІЙ
VІ Vorobyov, VL Petrov, SV Belay, ОD Cherkashyn
Честь і Закон, 82-87, 2010
2010
ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ
ДВ Агеев, НГ Аксак, СА Коргут, АВ Бабенко, ИП Плисс, СВ Попов, ...
ÀÍÀËÈÇ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÄËß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÐÅÑÓÐÑÀ ÑÒÂÎËÀ ÏÐÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÁÀËËÈÑÒÈÊÈ, ÂÛÇÂÀÍÍÛÕ ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈ× ÅÑÊÈÌÈ ÑÂÎÉÑÒÂÀÌÈ ÇÀÐßÄÀ
ОБ Анипко, ОД Черкашин, ДС Баулин, ПД Гончаренко
КАТАЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗЦОВ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ АРСЕНАЛА АКАДЕМИИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД УКРАИНЫ
ОБ Анипко, СТ Полторак, ДС Баулин, АД Черкашин
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13