Гонський Я.І.; Honskyi Y.I.
Гонський Я.І.; Honskyi Y.I.
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевчького
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Біохімія людини
ЯІ Гонський
1882001
Іван Горбачевський у спогадах і листуваннях
ЯІ Гонський
162004
Вікові особливості порушення пероксидного окислення ліпідів і активності енергозабезпечувальних ферментів при кадмієвій інтоксикації
ЯІ Гонський, СО Ястремська, БР Бойчук
Медична хімія 3 (1), 16-19, 2001
152001
Біологічна хімія
ЯІ Гонський, НП Саяк, ЛМ Рубіна
Лабораторний практикум. Тернопіль. Укрмедкнига 287, 2001
132001
Бiохiмiя людини: пiдручник
ЯI Гонський, ТП Максимчук, МI Калинський
122001
Біохімія людини: підручник
Я Гонський, Т Максимчук
62019
Динаміка вмісту активних форм кисню і вільнорадикального окиснення ліпідів та білків у щурів, уражених хлоридом кадмію та кобальту
ЯІ Гонський, МВ Чорна
Мед. хімія 10 (1), 102-105, 2008
62008
Корекція порушень вільнорадикальних процесів у щурів з токсичним ураженням печінки за допомогою металокомплексів/Я. І. Гонський, РМ Кубант
ЯІ Гонський
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія" Медицина".–2001.–Вип 15, 6-10, 0
5
Вплив солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів на обмін білків в уражених білих щурів
ЯІ Гонський, ЄБ Дмухальська, МІ Куліцька
Медична хімія 13 (4), 2011
42011
Динаміка змін маркерів біоенергетичних процесів та цитолізу у щурів після ураження нітритом натрію на тлі тютюнової інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, ЯІ Гонський
Вісник проблем біології і медицини, 2017
22017
Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський, МІ Куліцька
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 182-185, 2012
22012
Динаміка перекисного окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків у щурів різного віку за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином
ЯІ Гонський, РМ Кубант, ІМ Кліщ, ММ Михалків, ЄБ Дмухальська
Вісник наукових досліджень, 104-106, 2001
22001
Effect of peptides on antioxidant system enzymes in rats with heavy metals, phosphoorganic pesticides intoxication
YB Dmukhalska, YI Honskyi
Medical and Clinical Chemistry, 22-27, 2016
12016
Вплив поєднаного введення нітритів та солей важких металів на стан захисних систем організму в експерименті
ЛЛ Головко, ЯІ Гонський, ІМ Кліщ
Вісник наукових досліджень, 122-124, 2004
12004
Застосування ентеросорбції з метою корекції порушень функціонального стану мітоходрій за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином
ЯІ Гонський, ІМ Кліщ, ЛО Кравчук
Вісник наукових досліджень, 100-102, 2001
12001
Вплив пептидів на активність ферментів антиоксидантної системи в щурів з інтоксикацією важкими металами, фосфорорганічними пестицидами
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський
Медична та клінічна хімія, 22-28, 2016
2016
The role of hypoxia and proton mechanism of parietal cells in the occurence of stress-induced and peptic ulcers
YI Honskyi, VV Hnativ, BO Pereviznyk, SR Pidruchna, IP Kuzmak, ...
Медична та клінічна хімія, 100-104, 2016
2016
вплив ваЖких металів, фоСфорорганічних пеСтицидів і пептиду на активніСть ферментів глутатіонової СиСтеми
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський
Медична та клінічна хімія, 70-74, 2016
2016
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НП Саюк, АЄ Мудра, ЛМ Рубіна, СІ Яворська, ОІ Острівка, ММ Корда, ...
Medical education, 2015
2015
ВПЛИВ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ФОСФОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ НА ОБМІН БІЛКІВ В УРАЖЕНИХ БІЛИХ ЩУРІВ
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський, МІ Куліцька
Medical Chemistry, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20