Volodymyr Horishny
Volodymyr Horishny
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
New thiazolidones-4 with pyrazolone-5 substituent as the potential NSAIDs.
R Lesyk, O Vladzimirska, B Zimenkovsky, V Horishny, I Nektegayev, ...
Bollettino chimico farmaceutico 137 (6), 210-217, 1998
281998
5-(1H-Indol-3-ylmethylene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl) alkancarboxylic Acids as Antimicrobial Agents: Synthesis, Biological Evaluation, and Molecular Docking Studies
V Horishny, V Kartsev, A Geronikaki, V Matiychuk, A Petrou, J Glamoclija, ...
Molecules 25 (8), 1964, 2020
122020
Conformational space and vibrational spectra of 2-[(2, 4-dimethoxyphenyl) amino]-1, 3-thiazolidin-4-one
A Nowaczyk, M Kowiel, A Gzella, Ł Fijałkowski, V Horishny, R Lesyk
Journal of molecular modeling 20 (8), 1-9, 2014
122014
Synthesis and Anticancer Activity of 2-Aryl-3-methylbenzofuro [3, 2-b] pyrazolo [4, 3-e] azepine-4, 11 (2 H, 10 H)-dione and 2-Aryl-3, 7, 9-trimethylpyrido [3', 2': 4, 5 …
TI Chaban, YE Matiichuk, VY Horishny, IG Chaban, VS Matiychuk
Russian Journal of Organic Chemistry 56 (5), 813-818, 2020
92020
3-Amino-5-(indol-3-yl) methylene-4-oxo-2-thioxothiazolidine derivatives as antimicrobial agents: Synthesis, computational and biological evaluation
V Horishny, V Kartsev, V Matiychuk, A Geronikaki, P Anthi, P Pogodin, ...
Pharmaceuticals 13 (9), 229, 2020
72020
Synthesis and Primary Antitumor Screening of 5-Ylidene Derivatives of 3-(Morpholin-4-yl)-2-sulfanylidene-1, 3-thiazolidin-4-one
VY Horishny, TI Chaban, VS Matiychuk
Russian Journal of Organic Chemistry 56 (3), 454-457, 2020
62020
Synthesis, Molecular Docking and Antimicrobial Activities of 5-(4-substituted-benzyl)-2-(furan/thiophen-2-ylmethylene hydrazono) thiazolidin-4-ones
T Chaban, V Horishny, M Arshad, Z Сhulovska, L Kostyshyn, I Drapak, ...
22020
Synthesis of indoline-thiazolidinone hybrids with antibacterial and antifungal activities
YT Konechnyi, AV Lozynskyi, VY Horishny, RT Konechna, RB Vynnytska, ...
Biopolymers and Cell 36 (5), 381-391, 2020
22020
2-[N-(2, 4-Dimethoxyphenyl) acetamido]-1, 3-thiazol-4-yl acetate
V Horishny, R Lesyk, M Kowiel, AK Gzella
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 69 (3), o356-o357, 2013
22013
2-[N-(2, 4-Dimethoxyphenyl) acetamido]-1, 3-thiazol-4-yl acetate
V Horishny, R Lesyk, M Kowiel, AK Gzella
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 69 (3), o356-o357, 2013
22013
Search of New Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs Among the Derivatives of Pyrazolone-5
R Lesyk, O Vladzimirska, V Horishny, I Nektegayev, I Pshyk
SCIENTIA PHARMACEUTICA 65, S 101-S 101, 1997
21997
Synthesis, Antimicrobial and Antitumor Properties of 5-Thiophen-2-ylmethylen-2-Thioxothiazolidin-4-one Derivatives
VY Horishny, VS Matiychuk
Russian Journal of Bioorganic Chemistry 47 (3), 749-756, 2021
2021
Synthesis and anticancer properties of 5-(1H-benzoimidazol-2-ylmethylene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-ylcarboxilic acids
V Horishny, T Chaban, V Matiychuk
Pharmacia 68, 195, 2021
2021
Synthesis and Anticancer Activity of 2-Cyano-N-(furan-2-ylmethyl)-2-(4-oxo-3-arylthiazolidin-2-ylidene) acetamide Derivatives
VY Horishny, M Arshad, VS Matiychuk
Russian Journal of Organic Chemistry 57 (2), 212-218, 2021
2021
Synthesis, Physicochemical Properties, Drug Likeness, and Antitumor Activity of 2-[5-(4-Bromobenzylidene)-4-oxo-2-sulfanylidene-1, 3-thiazolidin-3-yl]-3-methylbutanoic Acid …
VY Horishny, VS Matiychuk
Russian Journal of Organic Chemistry 57 (1), 25-31, 2021
2021
Reaction of Carboxylic Acid Hydrazides with 2, 2′-(Carbonothioyldisulfanediyl) diacetic acid in Water as a “Green” Synthesis of N-(4-Oxo-2-sulfanylidene-1, 3-thiazolidin-3-yl …
VY Horishny, VS Matiychuk
Russian Journal of Organic Chemistry 56 (12), 2240-2243, 2020
2020
Synthesis of New 2-(4-Oxothiazolidin-2-ylidene)-acetamides as Potential Antimicrobial Agents
V Horishny, T Chaban, V Matiychuk
FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences 45 (3), 211-218, 2020
2020
5-(1, 3-Benzothiazol-2-yl) furan-2-carbaldehyde in the Design of Antitumor Agents
YE Matiichuk, YI Horak, TI Chaban, VY Horishny, OS Tymoshuk, ...
Russian Journal of Organic Chemistry 56 (10), 1720-1727, 2020
2020
Synthesis and Antimicrobial Activity of 2-[5-(R-Benzyl)-4-oxo-1, 3-thiazolidin-2-ylidene]-3-oxobutanenitrile and [2-(1-Cyano-2-oxopropylidene)-4-oxo-1, 3-thiazolidin-5-ylidene …
VY Horishny, VS Matiichuk
Russian Journal of Organic Chemistry 56 (9), 1557-1561, 2020
2020
Synthesis and Antitumor Activity of New 5-Ylidene Derivatives of 3-(Furan-2-ylmethyl)-2-sulfanylidene-1, 3-thiazolidin-4-one
VY Horishny, VS Matiychuk
Russian Journal of Organic Chemistry 56 (9), 1600-1605, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20