Кафедра психології особистості та соціальних практик
Кафедра психології особистості та соціальних практик
Київський університет імені Бориса Грінченка
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник
ВП Кутішенко
Київ: Центр навчальної літератури, 6-128, 2005
1712005
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
1222012
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності
НА Побірченко
К.: Знання 286, 1999
941999
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
862012
Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.–Львів: Сполом, 2011
852011
Педагогічна психологія.[навч. посіб]
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
432012
Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти
Н Побірченко
Рідна школа, 3-5, 2003
422003
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/За заг. ред. проф. ІД Звєрєвої
ІД Звєрєва
Київ, Сімферополь: Універсум, 2012
372012
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб.
ВП Кутішенко, СО Ставицька
К.: Каравела, 2009
262009
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.: Просвіта, 2011
252011
Психологія сучасної сім’ї: навч. посіб
ОА Столярчук
Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 2015
212015
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
202009
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти
ОП Сергєєнкова
К.: Наук. світ, 2004
202004
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації
МВ Москальов
Москальов МВ–К, 2009
172009
Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу
ТП Цюман
ТП Цюман, 2008
152008
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності
ВП Кутішенко
ВП Кутішенко, 2003
152003
Психологія підготовки учнівської молоді до оволодіння професіями бізнесу
НА Побірченко
К, 1997
151997
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів: дис.… докт. психол. наук/Оксана Павлівна Сергєєнкова
ОП Сергєєнкова
К.–511 с, 2007
132007
Психологічний супровід неперервної професійної орієнтації учнівської молоді
НА Побірченко
Розвиток пе дагогічної і психологічної наук в Україні 2002, 231-241, 1992
131992
Психологічні основи підготовки майбутніх фахівців
ОР Ткачишина
Професійна підготовка практичного психолога–збірник наук. праць НПУ ім.. МП …, 2010
112010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20