Petar Dimitrov Dimitrov, Петър Димитров Димитров
Petar Dimitrov Dimitrov, Петър Димитров Димитров
Professor,Institute of Soil Science, Agricultural and plant protection "N.Poushkarov"-Sofia
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-ruse.bg
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологическият бизнес на мениджъра
П Димитров
Знаещ, можещ, богат. София, 1992
111992
Soil erosion risk assessment using GIS technologies – Bulgarian experience
S Rousseva, A Lazarov, V Stefanova, I Malinov, Н Dzhodzhov, ...
International conference “Global change – challenge for soil managemante …, 2009
8*2009
Използване на органични остатъци в земеделието.
Х Белоев, П Радулов, А Атанасов, П Димитров, К Стоянов, Т Билева
ISBN 978-954-8467-17-9 Издателски център при Русенски университет "Ангел …, 2011
7*2011
Machine Operation Tests on Anti-ErosionMachine–Tractor Agregates for Composting and Vertical Mulching
K Beloev, P Dimitrov, P KANGALOV, K Stoyanov, D Ilieva
International scientific conference, 2012
62012
Technologies for minimum soil tillage on slope lands in the conditions of sustainable agriculture
B Hr, P Dimitrov, N Markov, G Tsankova
Agricultural Academy-Sofia, 2008
62008
Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени терени
П Димитров, Х Белоев, Т Трифонова, С Русева, К Стоянов, Д Илиева, ...
ССА-София, 62, 2016
52016
Изследване ефективността на технология за минимална обработка на почвата при отглеждане на царевица за зърно на склонови земи
П Димитров, Х Белоев, К Стоянов, Д Илиева, Г Георгиева
Сборник от Международна конференция-ISTRO-09, Албена 1, 49-55, 2009
52009
Противоерозионни агротехнически методи, технологии и система машини за отглеждане на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени.
ПД Димитров
Хабилитационен труд за присъждане на научно звание “старши научен сътрудник …, 2008
52008
Технологии за минимална обработка на почвата на склонови земи в условията на устойчиво земеделие
Х Белоев, П Димитров, Н Марков, Г Цанкова
Селскостопанска академия- София, 2008
52008
Some results from the use of deep organogenetic-mineral sediments from the Black Sea bottom
D Dimitrov, G Georgiev, P Dimitrov
Conf.“Geology and minerals resources of world ocean”, Kiev 1, 2006
52006
Improved soil protection technologies for minimum and unconventional soil tillage on inclined terrains
P Dimitrov, H Beloev, T Trifonova, S Russeva, K Stoyanov, D Ilieva, ...
Rousse University Publishing House" A. Kunchev", Rousse, 2016
42016
Технологии и система машини за почвозащитно земеделие.
ПД Димитров
Дисертация за присъждане на научна степен “доктор на науките ”, 375, 2016
42016
Technological Schemes for Composting Plant Residue on The Field Using an Universal Machine
H Beloev, P KANGALOV, P Dimitrov, K Stoyanov, D Ilieva
International scientific conference, 2012
42012
Противоерозионна технология за производство на царевица за зърно на наклонени терени
П Димитров, А Лазаров, Д Димитров, Х Белоев, П Радулов, ...
Печатна база на РУ "Ангел Кънчев"- издателство "Романс", 2008
42008
EFFECTIVE AGGREGATING OF TRACTORS FOR TRANSPORTATION
P Dimitrov, D Simeonov, K Stoyanov, P Kangalov
Transport Problems 7 (3), 25-28, 2012
32012
Effective aggregating of tractors for transportation
P Dimitrov, D Simenov, K Stoyanov, P Kangalov
Transport Problems 7, 25-28, 2012
32012
Изследвани на почвозащитния метод вертикално мулчиране при отглеждане на пшеница на наклонени терени
П Димитров, Х Белоев, Е Цветкова, Д Илиева, К Стоянов, Г Георгиева
Сборник от Международна конференция-ISTRO-09, Албена 1, 42-48, 2009
32009
Противоерозионна технология за производство на пшеница на наклонени терени
П Димитров, А Лазаров, Д Димитров, Х Белоев, П Радулов
Печатна база на РУ "Ангел Кънчев"- издателство "Романс", 2008
32008
Technology for minimum tillage on slope lands in the context of sustainable agriculture
HI BELOEV, PD DIMITROV, NM MARKOV, G TSANKOVA
SAA- Sofia, 2008
32008
. Methods and Technical Equipment for Soil Vertical Mulching in Areas Affected by Water Erosion in the Republic of Bulgaria
PD Dimitrov, HI Beloev
International Scientific Conference, Agriculture Machinery Usage and its …, 2006
32006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20