Сергій Легенчук  / Sergii Legenchyk / Serhii Lehenchuk / Sergiy Legenchuk / Сергей Легенчук
Сергій Легенчук / Sergii Legenchyk / Serhii Lehenchuk / Sergiy Legenchuk / Сергей Легенчук
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ЖДТУ
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський фінансовий облік
ФФБ Ф. Ф. Бутинець
ПП “Рута”, 2009
566*2009
Мировые тенденции развития бухгалтерского учета в условиях постиндустриальной экономики
СФ Легенчук
Международный бухгалтерский учет, 2011
922011
Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки
СФ Легенчук
Монографія/СФ Легенчук.–Житомир: ЖДТУ 652, 298, 2010
862010
Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу
СФ Легенчук
Сергій Федорович Легенчук.− Житомир, 2006
622006
Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії: монографія
СФ Легенчук
Житомир: ЖДТУ, 336, 2012
492012
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Ф Бутинець, М Шигун, С Легенчук, І Замула, І Поліщук
ЖДТУ, 2004
462004
Креативний облік в національній системі бухгалтерського обліку
СФ Легенчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
372009
Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід
СФ Легенчук, КО Вольська, ОВ Вакун
Івано-Франківськ: Видавець Кушнір ГМ, 2016
332016
Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти
СФ Легенчук
ПП Євенок, 2017
292017
От парадигм ТС Куна-к научно-исследовательским программам И. Лакатоса: отечественные особенности и перспек тивы применения концепций философии науки в бухгалтерском учете
СФ Легенчук
Аудит и финансовый анализ, 61-68, 2009
222009
Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку
Т Давидюк, І Замула, С Легенчук
Монографія/ТВ Давидюк, ІВ Замула, СФ Легенчук, 2009
222009
Теорiя i методологiя бухгалтерського облiку в умовах постiндустрiальної економiки: монографiя
СФ Легенчук
Житомир: ЖДТУ, 2010.-652 с, 2010
212010
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
СФ Легенчук
Житомир: ЖДТУ, 60, 2011
202011
Розвиток бухгалтерського обліку на основі концепції методологічного анархізму П. Фейерабенда: PRO ET CONTRA
СФ Легенчук
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 3, 2012
182012
Інформаційні системи і технології в обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, ВВ Євдокимов, СФ Легенчук
Третє вид., перероб. і доп.–Житомир: ПП «Рута, 2007
182007
Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал в бухгалтерському обліку підприємств: взаємозв’язок понять
СФ Легенчук
Вісник ЖДТУ. Економічні науки, 31, 2005
182005
Social capital measurement based on “The value explorer” method
V Ievdokymov, S Lehenchuk, D Zakharov, U Andrusiv, O Usatenko, ...
Management Science Letters 10 (6), 1161-1168, 2020
172020
Развитие принципов бухгалтерского учета в постиндустриальной экономике
СФ Легенчук
Международный бухгалтерский учет, 2012
172012
Analysis of management forms of collective investment institutions to organise the accounting system
S Legenchuk, O Usatenko
Economic Annals-XXI 156 (Issue 1-2), 112-115, 2016
152016
Методика бухгалтерського обліку процесу електронної комерції
СФ Легенчук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 4 …, 2010
152010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20