Follow
Зоряна Коцюба, Zoriana Kotsiuba, Kotsyuba Z.H., Коцюба З. Г.
Зоряна Коцюба, Zoriana Kotsiuba, Kotsyuba Z.H., Коцюба З. Г.
доктор філологічних наук, професор
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (від універсального до національного): монографія
З Коцюба
DP" Vydavnychyĭ Dim Ukrpol", 2010
402010
Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект) : дис. .... докт. філол. наук: 10.02.15.
ЗГ Коцюба
Київ, 2010
242010
Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект). Автореферат
ЗГ Коцюба
Наук/Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. Київ, 2010
242010
Паремії як об’єкт етнолінгвопсихологічного дослідження / Paroemias as an Object of the Ethnolinguopsychological Research
ЗГ Коцюба / Kotsiuba
Мовознавство, 2009
24*2009
Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мов)
ЗГ Коцюба
спец. 10. 02. 16 Перекладознавство/ЗГ Коцюба.–Київ, 2001.–16 с, 2001
182001
Лінгвістичні аспекти дослідження прислів’їв і приказок
З Коцюба
Лінгвістичні студії.–2012.-Вип 24, 74-79, 2012
172012
Паремійні фонди мов як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних нашарувань
ЗГ Коцюба
Мовознавство, 2008
162008
Семантична структура номінативних речень англійської та української мов
ЗГ Коцюба
Мовознавство, c. 56-62, 2002
62002
Народне VS. наукове тлумачення прислів’їв (на матеріалі української та англійської мов)
ЗГ Коцюба
Мовознавство, 2007
52007
Вербалізація колективних уявлень про час у пареміях слов’янських, германських і романських мов
З Коцюба
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 159-164, 2012
42012
До питання про пареміологічний парадокс / Do pytannia pro paremiolohichnyi paradoks [To the problem of paremiological paradox]
ЗГ Коцюба/Kotsiuba Z.H.
ЗГ Ко-5, 41-53, 2006
4*2006
Концептуалізація щастя в побутовій свідомості слов’ян, германців і романців (на матеріалі паремій)
ЗГ Коцюба
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 264-268, 2012
32012
Universalne i natsionalne v paremiynikh fondakh mov yevropeiskogo arealu (lingvokulturologichniy aspect) [Universal and national in paremija funds of European area]
ZG Kotsyuba
Kyiv, 2010
3*2010
Своє–чуже vs добро–зло: взаємозв’язки опозицій у побутовій свідомості носіїв слов’янських, германських і романських мов (на матеріалі паремій)
ЗГ Коцюба
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили…, 2009
32009
Універсальність паремійної вербалізації етностереотипів (на матеріалі слов'янських, германських і романських мов)
З Коцюба
К.: Інт мовознав. ім. ОО Потебні НАН України, 11-17, 2010
22010
Опозиційне структурування дійсності як основа побудови концептуальних взаємозв’язків у паремійних фондах мов
ЗГ Коцюба
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, С. 209-213, 2009
22009
Пан - мужик як часткова реалізація універсального протиставлення багатий - бідний (на матеріалі прислів‘ів і приказок слов‘янських, германських і романських мов)
ЗГ Коцюба
Наукові записки Кіровоградського державного педуніверситету 11 (1), С. 76-85, 2008
22008
ПРИСЛІВ'Я ЯК КОНЦЕПТ
ЗГ Коцюба
Studia Linguistica: Зб. наук. праць. Вип 5, 240-244, 0
2*
Методологічні проблеми лінгвокультурологічного аналізу міжмовних паремійних відповідників (на матеріалі паремій із ключовим словом воля/свобода)
ЗГ Коцюба
Закарпатські філологічні студії 1 (23), 186-190, 2022
12022
РІЗНОРІДНІСТЬ КОЛЕКТИВНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЩЕДРІСТЬ І СКУПІСТЬ У ПАРЕМІЯХ СЛОВ`ЯНСЬКИХ, ГЕРМАНСЬКИХ І РОМАНСЬКИХ МОВ
ЗГ Коцюба
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського…, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20