Подписаться
Наталія Орєшина
Наталія Орєшина
мнс
Подтвержден адрес электронной почты в домене nbuv.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів
К Лобузіна, С Галицька, Н Орєшина
Бібліотечний вісник, 3-8, 2017
72017
Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи
К Лобузіна, С Галицька, Н Орєшина
Наукові праці Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського, 448-459, 2016
42016
Актуалізація рубрик тематичного навігатора Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського
С Галицька, Н Орєшина
Бібліотечний вісник, 3-8, 2020
12020
Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі
К Лобузіна, С Галицька, Н Орєшина
Бібліотечний вісник, 10-14, 2018
12018
Систематичний каталог НБУВ: інноваційість змісту в традиційності виконання
Н Орєшина
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 170-184, 2013
12013
Особливості деталізації розділів тематичного навігатора: з досвіду Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського
С Галицька, Н Орєшина, Т Устинова
Наукові праці Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського, 159-175, 2022
2022
ОСО БЛ ИВ ОС ТІ ДЕТ АЛ ІЗ АЦІЇ Р ОЗ ДІ Л ІВ Т Е МАТИЧН О ГО Н АВ І ГАТОРА: З ДОСВІД У НАЦ ІОНАЛЬ Н ОЇ БІБЛ ІО Т ЕКИ УКРА ЇНИ ІМЕ НІ ВІ ВЕРНА ДС ЬКО ГО
С Галицька, Н Орєшина, Т Устинова
НАУКОВІ ПРАЦІ, 159, 2022
2022
Колекції Бібліотеки та архівів Канади як джерельна база наукових досліджень історії України
С Галицька, Н Орєшина, Т Устинова
Вісник Книжкової палати, 45-52, 2021
2021
Галицька світлана Володимирівна
НВ Орєшина
Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: мате …, 2019
2019
РОЗБУДОВА РОЗДІЛУ «ЗАГАЛЬНОНАУКОВЕ І МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ЗНАННЯ» В ТЕМАТИЧНОМУ НАВІГАТОРІ НБУВ BUILDING THE SECTION «GENERAL SCIENTIFIC AND INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE»
НВ Орєшина
БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ, 414, 2018
2018
Совершенствование методических подходов формирования лингвистических средств электронного каталога
СВ Галицкая, НВ Орешина
Румянцевские чтения-2017: 500-летие издания первой славянской Библии …, 2017
2017
Скорочений варіант/КВ Лобузіна, СВ Галицька, НЯ Зайченко, ТС Медвідь, НВ Орєшина, ІП Перенесієнко, ОГ Сандул
НАН України, Нац. б-ка України ім. ВІ …, 2016
2016
Сокращенный вариант Рубрикатора Национальной библиотеки Украины им. ВИ Вернадского как лингвистическая основа организации информационных ресурсов научной библиотеки
СВ Галицкая, НВ Орешина
Румянцевские чтения-2016, 146-150, 2016
2016
Лінгвістична основа сучасної бібліотечної технології в національній бібліотеці України імені ВІ Вернадського
СВ Галицька, НВ Орєшина
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2015
2015
Рубрикатор Национальной библиотеки Украины имени ВИ Вернадского как средство организации информационных ресурсов библиотеки и тематического поиска
СВ Галицкая, НВ Орешина
Берковские чтения-2015. Книжная культура в контексте международных контактов …, 2015
2015
Рубрикатор Национальной библиотеки Украины им. ВИ Вернадского как лингвистическая основа информационно-коммуникационной системы библиотеки
НВ Орешина, СВ Галицкая
Румянцевские чтения-2015, 5-9, 2015
2015
Лингво-методическое обеспечение научной обработки информационных ресурсов в Национальной библиотеки Украины им. ВИ Вернадского
С Галицкая, Н Орешина
2014
Роль та значення традиційних бібліотечних каталогів в сучасній роботі бібліотек: історія та трансформація
Н Орєшина
2013
Систематизація в контексті організації та ведення спеціалізованих каталогів: історико-технологічний аспект
Н Орєшина
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 445-454, 2013
2013
Покажчик змісту журналу «Бібліотечний вісник» за 2012 рік
М Нещерет, Д Соловяненко, М Войцеховська, Н Кунанець, В Попик, ...
Äåðæàâíèé ðåºñòð êíèæêîâèõ ïàì’ÿòîê?, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20