Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Verified email at uzhnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Задача Діріхле-Неймана для лінійного гіперболічного рівняння високого порядку зі сталими коефіцієнтами у смузі
ЗМ Нитребич, БЙ Пташник, СМ Репетило
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2014
52014
Чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних
МІ Глебена, ГГ Цегелик
Видавництво УжНУ, 2011
52011
Однорiдна задача з локальними крайовими умовами на границi смуги для рiвняння iз частинними похiдними другого порядку за часом
ЗМ Нитребич, ОМ Маланчук
Видавництво УжНУ «Говерла», 2015
32015
Чисельний метод відшукання екстремуму недиференційованих функцій двох дійсних змінних
МІ Глебена, ГГ Цегелик
Видавництво УжНУ, 2007
32007
Досконалі диз'юнктивні нормальні форми алгебри U2
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2018
22018
Ряди Фур’є
ОО Синявська, ПВ Слюсарчук
Ужгород: Видавництво" Говерла", 2015
22015
Про один клас звідних мономіальних матриць над комутативними кільцями
МЮ Бортош
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2014
22014
Диференціально-символьний метод розв’язування задачі Коші для однорідної системи рівнянь із частинними похідними
ЗМ Нитребич
Вид-во УжНУ" Говерла", 2014
22014
Досяжність оптимальних розв'язків лексикографічно-паретівських задач про максимальний потік з альтернативними критеріями та альтернативними групами критеріїв
АЮ Брила, ВI Гренджа
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2014
22014
Апарат некласичних мiнорант Ньютона та його використання
МІ Глебена, ГГ Цегелик
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
22013
О некоторых ручных и диких матричных задачах постоянного ранга
ВМ Бондаренко, ИВ Литвинчук
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2012
22012
Про одну задачу лексикографiчної оптимiзацiї з iнтервальними оцiнками та альтернативними складовими
АЮ Брила
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2019
12019
Повні системи тотожностей в одному класі алгебр
ІА Мич
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
12017
Досконалі диз'юнктивні нормальні форми в одному класі алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2017
12017
Обчислювальна стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь
МІ Глебена
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
12014
Коректні багатоточкові задачі для факторизованих рівнянь із частинними похідними
ЗМ Нитребич, ВС Ільків, ПЯ Пукач
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2014
12014
Про одну форму псевдомоментів і їх застосування для оцінки близькості функцій розподілу двох сум випадкових величин
ММ Капустей, ПВ Слюсарчук
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2013
12013
Моделювання випадкових процесів Кокса, керованих броунівським рухом
ОО Погоріляк
12012
Моделювання логарифмічно строго субгауссових процесів Кокса
ОО Погоріляк
12011
Модулярні зображення напівгрупи Т2
ВМ Бондаренко, ЕМ Костишин
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20