Бєлікова Надія Володимирівна, Беликова Надежда Владимировна, Bielikova Nadiia
Бєлікова Надія Володимирівна, Беликова Надежда Владимировна, Bielikova Nadiia
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансово-економічна криза та можливості подальшого розвитку коксохімічних підприємств України
ОМ Тищенко, ІМ Волик, НВ Бєлікова
Економіка промисловості, 67-73, 2009
92009
Проблемы устойчивого развития социально-экономических систем
ВВ Криворотов, ОИ Никонов, АВ П., НВ Беликова
72012
Теорія і практика реформування економіки регіонів України
НВ Бєлікова
62015
Інноваційні напрями розвитку маркетингу в сфері агропромислового комплексу
НВ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки …, 2014
62014
Аналіз глобальних проблем світового співтовариства та цілей тисячоліття
МО Кизим, ПВ Проноза, НВ Бєлікова
Проблеми економіки.–2010.–ғ 4, 3-8, 2010
62010
Developing an environmental monitoring program based on the principles of didactic reduction
D Shmatkov, N Bielikova, N Antonenko, A Shelkovyj
European Journal of Geography 10 (Number 1), 99-116, 2019
42019
Наукове забезпечення економічних реформ: теоретико-методичні аспекти
НВ Бєлікова
42014
Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції
НВ Бєлікова, ОВ Козирєва
Бізнес Інформ, С. 12-18, 2014
42014
Повышение конкурентоспособности – цель формирования региональной промышленной политики
ИЛ Райнин, БН В., ВИ Н.
Проблемы экономики, С. 9-12., 2010
42010
Наукове обґрунтування концепції реформування економіки країни та її регіонів
НВ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
32015
Проблемы определения сущности экономических реформ
НВ Беликова
Бізнес Інформ, 8-13, 2014
32014
Проблеми формування системи державної підтримки розвитку регіонів у країнах ЄС
НВ Бєлікова, ШАО Омаров
Бізнес Інформ, 43-47, 2014
32014
Методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів соціально-еко¬номічного розвитку регіо¬нів країни
НВ Бєлікова
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник 2 (Вип. 9 …, 2013
32013
Анализ глобальных проблем мирового сообщества и целей тысячелетия
НА Кизим, ПВ Проноза, НВ Беликова
Проблемы экономики (Харьков), 3-8, 2010
32010
Проблемы развития высокотехнологичных отраслей промышленного комплекса Украины
АН Тищенко, НВ Беликова, ИН Волик
Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление.—2008.—№ 3, 33-45, 2008
32008
ТЕОРЕТИчНІ АСпЕкТИ ДОСлІДЖЕННя вплИву ЕкОНОМІчНИх РЕфОРМ НА СОцІАльНО-ЕкОНОМІчНИй РОЗвИТОк кРАїНИ
НВ Беликова
22018
Напрями удосконалення методології структуризації економічних реформ
НВ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки …, 2014
22014
Государственная поддержка реформирования социальной инфраструктуры регионов страны
НВ Беликова
Вопросы управления, 41-45, 2012
22012
Аналіз сучасної практики розробки стратегій регіонального розвитку в Україні на основі проблемно-орієнтованого підходу
МО Кизим, НВ Бєлікова, МЛ Беккер
Бізнес Інформ, С. 88-95, 2020
12020
Аналіз сучасної практики розробки стратегій регіонального розвитку в Україні на основі проблемно-орієнтованого підходу
МО Кизим, НВ Бєлікова, МЛ Беккер
Бизнес Інформ, 88-95, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20