Подписаться
Olena Lazebna
Olena Lazebna
National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Щодо проблеми класифікації фразеологізмів у сучасній німецькій мові
К Надточій, О Лазебна
Молодий вчений, 65-67, 2019
62019
Структурно-семантичне наповнення й комунікативно-прагматичні характеристики новинних заголовків сучасної німецькомовної преси
М Цимбаліста, В Котвицька, О Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2019
62019
Тематична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови
В Котвицька, О Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2017
62017
Прислівники та дієприслівники оцінки в сполученні з лексико-семантичною групою дієслів зорового сприйняття в сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії
О Лазебна
Одеський лінгвістичний вісник, 52-56, 2015
5*2015
Teaching students of information technology specialties english writing
O Lazebna, N Dychka, V Kotvytska
Advanced Education, 11-15, 2016
42016
Humour from a linguistic perspective: The problem of classification
O Lazebna, O Bezzubova, V Kotvytska, I Bakhov
Revista EntreLinguas, e022014-e022014, 2022
32022
Тематична класифікація термінологічної лексики військово-політичного дискурсу (на матеріалі сучасних німецькомовних часописів)
О Яременко, О Лазебна
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12021185, 2021
32021
Придієслівні прислівники оцінки в соціолінгвістичному аспекті (на матеріалі австрійської художньої прози)
О Лазебна
Мовні і концептуальні картини світу, 257-264, 2013
32013
До питання про зону норми в структурі оцінної шкали
О Лазебна
Studia linguistica, 343-346, 2013
32013
Оцінність як текстотвірний складник публіцистики (на матеріалі сучасної німецької мови)
С Кропіна, О Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 0
3
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НОВИННИХ ЗАГОЛОВКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ
С Овсяник, О Лазебна
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 29, 2021
22021
CLIL in tourism students’ multicultural competence development
I Goncharova, O Lazebna, V Kotvytska
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021
22021
теОретичнІ засади ВиВчення граМатичнОгО ОсВОЄння заПОзичень у сучаснІй нІМецькІй МОВІ
А Тіміна, О Лазебна
Молодий вчений, 343-346, 2019
22019
Вживання прислівників оцінки у сполученні з дієсловом sich fűhlen у творах сучасних німецьких і австрійських письменників
О Лазебна
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
22012
До питання про емоційну оцінність метафоричних слів в сучасній художній прозі (на матеріалі німецької мови та австрійського національного варіанту німецької мови)
О Лазебна
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
22012
Якісні прислівники оцінки в ролі актантів дієслів у сучасній німецькій та австрійській художній прозі
О Лазебна
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012
22012
Адʼєктивні та адвербіальні англіцизми в німецькомовному газетно-журнальному дискурсі
В Котвицька, О Лазебна
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ, 81, 0
2
Комунікативно-прагматичні особливості текстів німецькомовних оголошень про пошук партнера
К Корженевська, О Лазебна
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
12023
Поняття «ґендер» у сучасній науковій парадигмі
О Лазебна
Молодий вчений, 369-372, 2020
12020
щОдО стрУктУри тА спОсОбів МОвнОї репреЗентАції кОнцептУ (нА МАтеріАЛі сУЧАснОї ніМецькОї МОви)
Н Пархоменко, О Лазебна, І Литовченко
Молодий вчений, 501-504, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20