Elina Vasylkonova, Еліна Васильконова, Элина Васильконова
Elina Vasylkonova, Еліна Васильконова, Элина Васильконова
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Подтвержден адрес электронной почты в домене maup.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Развитие теории имиджа территорий как активного инструмента регионального менеджмента
ЭА Васильконова
Бизнес Информ, 2014
72014
Розвиток теорії іміджу територій як активного інструменту регіонального менеджменту
ЕО Васильконова
Бізнес Інформ, 463-468, 2014
52014
Кластери в системі стратегії і тактики розвитку регіону: монографія
ЛВ Батченко, АВ Гуренко, ГС Кононенко, РВ Манн, ОВ Фінагіна, ...
Донецьк:«ВІК, 16-17, 2013
52013
Influence of tax burden on economic development of agricultural enterprises in Ukraine
O Odintsov, T Yevtukhova, E Vasylkonova, V Kunchenko-Kharchenko
Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR) 7 (1), 150-162, 2020
2020
Economic and Parametric Approach to the Creation and Functioning of the Advertising Project
YM Kuzminska, TO Yevtukhova, EO Vasylkonova, DI Bedrii, TP Riepnova, ...
J. Advanced Res. L. & Econ. 11, 466, 2020
2020
МЕтОДИЧНІ зАсАДИ ДІАГНОстИКИ ІМІДЖУ тЕРИтОРІЙ В сИстЕМІ УПРАВЛІННЯ РОзВИтКОМ РЕГІОНУ
ЕО Васильконова
ББК 65.9 (4УКР) 29-2я43, 34, 2019
2019
Державна регуляторна політика у сфері підтримки малого і середнього бізнесу: національний аспект
ЛВ Проданова, ОВ Котляревський
Видавець Пономаренко РВ, 73-83, 2018
2018
Моніторинг ступеня поширення процесів кластероутворення на ринку праці України
ОВ Фінагіна, ОВ Захарова, КО Скібська
Видавець Пономаренко РВ, 8-18, 2018
2018
Імідж територій в умовах трансформаційних змін та нарощення потенціалу ділового середовища
ОВ Фінагіна, ЛІ Панкова, ЕО Васильконова, МА Гриднєв
Київ: Кондор, 114-125, 2016
2016
Формування іміджу території як складової стратегії сталого розвитку за умов глобалізації
ЕО Васильконова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2015
2015
Формування іміджу регіону в контексті вдосконалення розви-тку регіонального управління
Наукові засади розвитку знань економічної теорії: матеріали Все-української …, 2015
2015
Формування іміджу регіону в контексті вдосконалення розви-тку регіонального управління
Наукові засади розвитку знань економічної теорії: матеріали Все-української …, 2015
2015
Формування іміджу території як складової стратегії сталого розвитку за умов гло-балізації
Вісник ЧДТУ. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного …, 2015
2015
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ
ЕО Васильконова
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 139, 2014
2014
Використання методів форсайт у формуванні позитивного іміджу регіонів
Е Васильконова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
2014
Теоретичні аспекти формування іміджу регіону за рахунок сучасних управлінських технологій
Економічна теорія в умовах гло-балізації економіки: матеріали VI …, 2014
2014
Сталий розвиток регіону на засадах формування сприятливого іміджу та розвитку публічно-приватного партнерства
Прогнозування соціально-економічного розвитку національ-ної економіки …, 2014
2014
Теоретичні положення іміджу регіону в системі регіонального управління
Нова економічна політика на сві-товому, державному та регіональному рівнях …, 2014
2014
Імідж території в управлінських інструментах: питання стратегії та тактики
Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. 15 (Серія …, 2014
2014
Проблемні питання та перспективні мож-ливості формування іміджу Черкаського регіону
Науковий вісник Херсонського державного університету., С. 139-143, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20