..
..
㳿 .
ϳ udpu.edu.ua
г
,
, 46-54, 1993
71993
, 207-211, 2009
52009
-
㳿: . . 11, 114-122, 2009
42009
-
, 2013
12013
-ò Ѳ˲
17, 63, 0
1
ԲͲֲ ²Ҳ ²Ҳ Ҳ
, ,
. , 2018
2018
òͲ Ҳ ֲί IJҲ
òͲ IJ, 42, 2017
2017
,
. : , 2016
2016
,
㳿, 42-50, 2013
2013
ÑÀÌβÄÍÎØÅÍÍß ßÊ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ ÏÐÎÔÅѲÉÍΠѲÄÎÌÎÑÒ² ÂÈÊËÀÄÀ× À ÂÈÙÎ ØÊÎËÈ
², 58, 2010
2010
³ . 15 (16), 5-12, 2010
2010
³ . 15 (9), 19-26, 2010
2010
-
, 185-191, 2010
2010
ÊÀÒÅÃÎÐ²ß ÏÐÎÔÅѲÉÍÀ ѲÄÎ̲ÑÒÜ ÂÈÊËÀÄÀ× À ÂÈÙÎ ØÊÎËÈ Â ÏÑÈÕÎËÎò ÏÐÎÔÅѲÎÍÀ˲ÇÌÓ ÏÅÄÀÃÎÃ²× ÍÎ ÏÐÀÖ²
, 19, 2010
2010
³ . 15 (11-1), 58-68, 2010
2010
14 (6), 2009
2009
-
³ . 14 (18), 2009
2009
㳿.. . , 2009
2009
-
, 154-159, 2009
2009
Ѳ ֲ ֲ
OA
㳿 6 (1), 2009
2009
. .
1–20