Подписаться
Гай Олександр Миколайович (Гай Александр Николаевич, Gai Oleksandr)
Гай Олександр Миколайович (Гай Александр Николаевич, Gai Oleksandr)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія бухгалтерського обліку в умовах становлення глобальної економіки та інформатизації суспільства
ЛВ Кононенко, ОВ Юрченко, ОМ Гай
Економічний простір, 83-87, 2021
282021
Управління депозитним портфелем домогосподарства
ВВ Вітлінський, ОМ Гай
Фінанси України, 131-140, 2004
152004
Oblikova polityka [Accounting policy]
HM Davydov, VM Savchenko, OV Palchuk
PP «Eksklyuzyv-System», Kropyvnyczkyj, 2017
13*2017
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
132017
Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підготовки вітчизняних фахівців
ОМ Гай, ЄЮ Захарова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету, 36-42, 2015
112015
Teoriia bukhhalterskoho obliku v umovakh stanovlennia hlobalnoi ekonomiky ta informatyzatsii suspilstva [The theory of accounting in the context of the global economy and …
OMG LV Kononenko, OV Yurchenko
Ekonomichnyi prostir [Economic space], 83-87, 2021
9*2021
Формування депозитного портфеля домогосподарства з урахуванням ставлення до ризику
ОМ Гай
Економіка: проблеми теорії та практики: (Зб. наук. пр.), 984-992, 2004
42004
Innovative Technologies and Enterprise Management Information System: Problems and Prospects
L Kononenko, О Gai
Modern Engineering and Innovative Technologies 2 (19), 29-34, 2022
32022
Accounting policy and its role in the formation of information support of innovation activity management
OV Palchuk, OM Gai
Інноваційна економіка, 166-173, 2021
32021
Оцінка ризику заощаджень у комерційному банку
ОМ Гай
Фінанси України, 118-122, 2004
32004
Організація внутрішнього контролю виробництва продукції тваринництва та його документальне оформлення
ОМ Гай, ЛВ Кононенко, ВГ Костенко, Ш василіївна
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2020
22020
Окремі аспекти розвитку національної статистики на сучасному етапі
ОМ Гай
КНТУ, 2008
22008
Система моделей управління депозитним портфелем домогосподарства [Tекст]
ОМ Гай
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03. 02, 2005
22005
Можливості розвитку організаційної структури управління підприємством – пріоритетні варіанти побудови
ІВ Рузмайкіна, О Гай
Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць, С. 133 138., 2010
12010
Основний капітал у процесі капіталотворення в сільському господарстві (регіональний аспект)
ВГ Крячко, ОМ Гай
КНТУ, 2009
12009
Сучасні проблеми інформаційного забезпечення макроекономічного аналізу
ОМ Гай, ВГ Крячко
КНТУ, 2008
12008
TAXATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS: STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ОМ Гай
Економічний простір, 114-118, 2023
2023
TAX AUDIT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION: CURRENT STATE, PROBLEMS, PERSPECTIVES
О Гай, Л Кононенко, О Черновол
Економіка та суспільство, 2023
2023
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА 5.0
ЛВ Кононенко, ВМ Савченко, ОМ Гай
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 244-248, 2023
2023
Information support of strategic management in the conditions of the formation of Society 5.0.
L Kononenko, V Savchenko, O Gai
Видавничий дім «Гельветика», 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20