Надія Ведмідь
Надія Ведмідь
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія
НІ Ведмідь
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
20*2013
Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посібник/за ред. АА Мазаракі
ААМ Н.І. Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2012
192012
Semantic modeling of service management of sanatorium resort and health enterprises
A Mazaraki, N Vedmid
Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 7 8 (1), 80-82, 2013
182013
Менеджмент підприємства туристичної індустрії:[навч.-метод. посіб]
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
142005
Основи рекламної діяльності в туризмі: навч. посіб.
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2007
112007
Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств
НІ Ведмідь
Київський національний торговельно-економічний університет.–Київ, 2003
102003
Менеджмент підприємства туристичної індустрії
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2006
72006
Санітарно-курортна послуга та її місце в класифікаційній структурі послуг
НІ Ведмідь
Видавництво Львівської політехніки, 2012
62012
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: Монографія
ВНІ Ткаченко, ТІ
Мазаракі АА–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
62010
Організація дозвілля туристів: навч. посіб.
НІ Ведмідь, СВ Мельниченко
Київ: КНТЕУ, 2008
62008
Formation of National Tourism System of Ukraine
VN Okhrimenko A. Mazaraki A., Boiko M., Bosovska M.
Problems and Perspectives in Management, 68-84, 2018
52018
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг)
ВНІ Мазаракі АА, Мельниченко СВ
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
5*2013
Сервісна концепція управління підприємствами санаторно-курортної сфери
А Мазаракі, Н Ведмідь
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-18, 2013
52013
Перспективи розвитку санаторно-курортних і оздоровчих підприємств України
НІ Ведмідь
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 178, 2012
52012
Термінологічні підходи до визначення категорії «сервіс» та його роль в економіці країн
НІ Ведмідь
Економiчний часопис-XXI, 2012
52012
Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку
АА Мазаракі, НІ Ведмідь
Економіка розвитку, 51-55, 2013
42013
Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності
Н Ведмідь
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 72-83, 2012
42012
Значення та основні задачі фахівця туристичних підприємств по зв'язках із громадськістю
НІ Ведмідь
Вісн. ДІТБ. Сер. Підприємництво, менеджмент та маркетинг в турист. сфері …, 2001
4*2001
Сервісне управління підприємствами курортнорекреаційної сфери. Афтореф. дис. на здобуття наук. ступ. д. е. н
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2014
32014
Sanatorium resort and health enterprises: structural parameters of development
A Mazaraki, N Vedmid
Ekonomika rozvytku (Economics of Development) 3 (67), 7-12, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20