Галина Медведик
Галина Медведик
старший викладач Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обробка барокової духовної пісні як сфера зацікавлень композиторів "Нової школи" української церковної музики першої третини ХХ століття (до навчального курсу «Хорознавство»)
ГК Медведик, ЮЄ Медведик
Збірник наукових праць" Актуальні проблеми історії, теорії та практики …, 2011
52011
Дещо з передісторії марійного гимну «Пречиста Діво, Мати Руського краю», інтерпретованого Миколою Лисенком
Г Медведик
У вінок шани корифеям: зб. наук. праць.–Дрогобич: Коло, 103-107, 2003
32003
Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ–початку ХХ ст.)
Г Медведик, Ю Медведик
Актуальні питання гуманітарних наук, 70-76, 2015
22015
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ КЛАВИРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЭПОХИ ПОЗДНЕГО РЕНЕССАНСА–КЛАССИЦИЗМА (вопросы истории и интерпретации музыкальных произведений)
Г МЕДВЕДИК
ÀÊÒÓÀËÜÍI ÏÈÒÀÍÍß ÃÓÌÀÍIÒÀÐÍÈÕ ÍÀÓÊ, 86, 2017
2017
Західноєвропейська клавірна творчість доби пізнього Ренесансу – Класицизму (питання історії та інтерпретації музичних творів)
Г Медведик
Актуальні питання гуманітарних наук, 86-92, 2017
2017
Соціокультурні особливості зародження українського музичного шкільництва на Наддніпрянській Україні
Г Медведик
Мистецтво ХХІ століття – історія – Вип. 2., 20-24., 2017
2017
Bogoglasnik–Pěsni blagogovějnyja (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine. Facsimile und Darstellung
H Rothe, J Medvedyk
Böhlau Verlag Köln Weimar, 2016
2016
Шкільні співаники українських композиторів, укладені на межі ХІХ – ХХ ст.: їх рецепція у сучасній педагогічній практиці
Г Медведик
Час мистецької освіти: традиції і новаторство: зб. матеріалів ІV Міжн. наук …, 2016
2016
УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ – УКЛАДАЧІ ПЕРШИХ ШКІЛЬНИХ СПІВАНИКІВ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ століть
Г Медведик
Вісник Львівського університету. Серія мист-во. 2016. 17, 88–104, 2016
2016
Фольклористичні дослідження ХІХ – поч. ХХ ст., їх вплив на українську співаникову видавничу практику
Г Медведик
Тези ІІІ-ї міжн. наук. - практ. конф. молодих вчених., 2015
2015
Рецепція колядної едиційної традиції у 90-х роках ХХ ст. в Україні (культуро-творчі та релігійно-педагогічні аспекти)
Г Медведик
Час мистецької освіти: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 …, 2015
2015
МИКОЛА МАРКЕВИЧ–ЯСКРАВИЙ ПРОПАГАНДИСТ НАДБАНЬ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ТА ШЕВЧЕНКОВОЇ ПОЕЗІЇ
Ю МЕДВЕДИК, Г МЕДВЕДИК
Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство, 2014
2014
До питання генези шкільного співаника: засадниче значення перших друкованих василіянських «Катехизмів»
Г Медведик
Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Збірник статей …, 2013
2013
Українські друковані співаники поч. ХХ ст.: їх виховне та педагогічне значення
Г Медведик
Мистецька освіта в європей¬ському соціокуль¬турному просторі ХХІ століття …, 2013
2013
Виховне та національно-патріотичне значення галицьких шкільних співаників ХІХ – початку ХХ ст.
Г Медведик
Львівсько-Ряшівські наукові зошити., 136 – 139., 2013
2013
Теоретичні трактати західноєвропейських композиторів-клавесиністів як важливий дидактичний матеріал сучасної української музичної педагогіки
Г Медведик, Ю Медведик
Молодь і ринок., 32-37, 2011
2011
Специфіка пісенного світського репертуару закарпатських співаників середини XVIII – початку XX ст.
Г Медведик
Матеріали П’ятого всеукраїнського наук. –практ. семінару., 118 – 123, 2011
2011
Українські світські пісні у дослідженнях Михайла Возняка.
Г Медведик
Молодь і ринок. Щомісячний наук.-педагогічний журнал., 21-125, 2008
2008
Співаник Михайла Кирницького з архіву Івана Франка — цікава писемна пам’ятка українського фольклору
Г Медведик
Франко і музика / матеріали наук.-практ. конф., присв. 150-річчю від дня …, 2006
2006
Розгляд проблем становлення україн¬ської професійної хорової культури у музично-публіцистич¬них працях Михайла Вериківського.
Г Медведик
Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2006, 68-70, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20