, Yuriy Uglyar
, Yuriy Uglyar
ϳ tdmu.edu.ua
г
² , ,
, 2004
22004
² , ,
, 2004
22004
- -
² , ,
, 2006
12006
- -
² , ,
, 2006
12006
²Ѳ Ҳ ˲ ˲Ͳ ײ
, ² ,
, 2015
2015
˲Ͳ-òͲ Ҳ - ײ
, ² ,
, 2015
2015
㳿, ﳿ 25
² , , ,
³ , 56-57, 2008
2008
, , , ,
³ , 97-99, 2007
2007
ﳿ ,
, , , β , , ...
³ , 65-65, 2004
2004
² , , , , , ...
³ , 44-45, 2004
2004
² , ò , , , , ...
³ , 66-67, 2004
2004
Åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ áåðë³ò³îíó â îíêîëîã³÷ íèõ õâîðèõ
, , ,
, 65, 2003
2003
Òðèõîáåçîàð øëóíêà ó äîðîñëî¿ æ³íêè
, , ,
ղò, 83, 0
Çàñòîñóâàííÿ åëîêñàòèíó â ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà ïîøèðåí³ ôîðìè êîëîðåêòàëüíîãî ðàêó
, , ,
òͲ ˲, 120, 0
² -ί ϲֲ Ҳ òߔ
² , , , ̲ , , ...
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 0
(- )
. .
1–16