Ганна Чурпіта
Ганна Чурпіта
Національна академія внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: монографія
ГВ Чурпіта
К.: Алерта, 2016
312016
Цивільне процесуальне право України:[навчальний посібник]
СС Бичкова
К.: Атіка, 2006
302006
наук.-практ. комент./[СС Бичкова, ЮВ Бі-23. лоусов, ВІ Бірюков та ін.]; за заг. ред. СС Бичкової
Ц процесуальний кодекс України
К.: Атіка 839, 24, 2008
18*2008
Авторське право на твори образотворчого мистецтва
ГВ Чурпіта, АВ Чурпита
Харків, 2003
152003
монографія/Берестова ІЕ, Бичкова СС, Бобрик ВІ та ін., за ред. академіка НАПрН України ОД Крупчана
П оптимізації цивільного процесу в Україні
К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 6, 2011
112011
Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник/За ред. СС Бичкової
ІО Безлюдько, СС Бичкова, ВІ Бобрик
К.: Атіка, 2006
112006
Зловживання цивільними процесуальними правами
СС Бичкова, ГВ Чурпіта
102015
Окремі аспекти участі адвоката у цивільному процесі України
СС Бичкова, ГВ Чурпіта
Бюлетень Міністерства юстиції України, 116-122, 2014
102014
Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 03
ГВ Чурпіта
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016
82016
Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: підручник/Бичкова СС (заг. ред.).–2-ге вид., змінене та доп
СС Бичкова, ІА Бірюков, ВІ Бобрик, ОГ Братель, ТД Гурська, ...
К.: КНТ, 2008
82008
Правове регулювання інституту доказів і доказування у цивілістичних судочинствах: компаративістичний аспект
ГВ Чурпіта
62014
Предмет доказування у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів, які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства
ГВ Чурпіта
Часопис Київського університету права, 184-188, 2015
52015
Суб’єктивні сімейні права та охоронювані законом інтереси як об’єкт судового захисту
G Churpita
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 96 (3), 130-136, 2015
52015
Цивільне право України
СС Бичкова
Договірні та недоговірні зобов’язання: навчальний посібник/СС Бичкова, ІА …, 2006
52006
Які права інтелектуальної власності переходять у спадщину?
ГВ Чурпіта
42014
Деякі аспекти суб’єктного складу справ окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин
ГВ Чурпіта
Юридична наука, 46-52, 2011
42011
Процесуальні особливості розгляду судом справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами
ГВ Чурпіта
Право і суспільство, 51-56, 2017
32017
Цивільна юрисдикція та підсудність сімейних справ, які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства
ГВ Чурпіта
Право і суспільство, 96, 2015
32015
Еволюція правового регулювання захисту сімейних прав та інтересів в порядку непозовного цивільного судочинства
ГВ Чурпіта
Митна справа, 78-84, 2015
32015
Співвідношення способів судового захисту сімейних і цивільних прав та інтересів
ГВ Чурпіта
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 131-134, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20