Василь Якович Тацій, Василий Яковлевич Таций, Vasyl Ya. Tatsiy
Василь Якович Тацій, Василий Яковлевич Таций, Vasyl Ya. Tatsiy
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. /за заг. ред.: В. Я. Тація, В. П. Пшонки, Портнова А. В.
ВЯ Тацій, ОМ Бандурка, ЄМ Блажівський, ЄП Бурдоль, ВО Глушков, ...
Х.: Право 1, 768, 2012
544*2012
Объект и предмет преступления в советском уголовном праве
ВЯ Таций
Выща шк., 1988
5061988
Объект и предмет преступления в советском уголовном праве
ВЯ Таций
Харьков : Вища шк., 1988
5061988
Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 2003
466*2003
Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар
ВЯ Тацій, С ВВ, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, ...
Х. : Одіссей, 2008
398*2008
Конституція України : наук.-практ. коментар/ред. кол: ВЯ Тацій, Ю. П. Битяк, ЮМ Грошевой та ін
ВЯ Тацій, ВБ Авер'янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ...
Киев : Вид. Дім "Ін Юре" ; Харків : Право, 2003
243*2003
Уголовное право Украины. Общая часть : учебник
МИ Бажанов, ЮВ Баулин, ВИ Борисов, СБ Гавриш, ЛН Кривоченко, ...
Киев : Юринком Интер, 2003
234*2003
Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: навч. посібник
ВЯ Тацій
Х.: УкрЮА, 1994
1531994
Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково практичний коментар: у 2 т., Т 1/ОМ Бандурка, ЄМ Блажівський, ЄП Бурдоль та ін.; за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, АВ Портнова
ОМ Бандурка, ЄМ Блажівський, ЄП Бурдоль, ВО Глушков, ЮМ Дьомін, ...
Х.: Право, 2012
141*2012
Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву
ВЯ Таций
Х.: Юридический институт 102, 1982
1021982
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Київ: Юрінком Інтер, 2005
93*2005
Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, АВ Портнова. - Т. 1
ВЯ Тацій, ВП Пшонка, АВ Портнов, АВ Єфименко, СА Пашинська
Х.: Право 1, 768, 2012
86*2012
Правове виховання в сучасній Україні : монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ...
Х.: Право, 2010
67*2010
Науково-практичний коментар/За заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Ін Юре, 714, 2003
602003
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар/[Баулін ЮВ, Борисов ВІ, Гавриш СБ та ін.]; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація.–[3-тє вид., переробл. та допов.]
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х.: Одіссей, 2004
59*2004
Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація [та ін.]
ВЯ Тацій, ЮМ Грошевий, ОВ Капліна, ОГ Шило
Х.: Право, 2013
51*2013
Прокуратура в системі поділу влади
ВЯ Тацій, ЮМ Грошевий
Грошевий Ю. М. Вибрані праці, 301-307, 2011
47*2011
станом на 16 січня 2003 р
Ц кодекс України
Х.: Одіссей, 2003
462003
Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія
ВЯ Тацій
Харків : Право, 2016
452016
Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система
ВЯ Таций
Харьков : Вища шк., 1984
441984
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20