Василь Якович Тацій, Василий Яковлевич Таций, Vasyl Ya. Tatsiy
Василь Якович Тацій, Василий Яковлевич Таций, Vasyl Ya. Tatsiy
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. - Т. 1/за заг. ред.: В. Я. Тація, В. П. Пшонки, Портнова А. В.
ВЯ Тацій, ОМ Бандурка, ЄМ Блажівський, ЄП Бурдоль, ВО Глушков, ...
Х.: Право 1, 768, 2012
906*2012
Объект и предмет преступления в советском уголовном праве
ВЯ Таций
Харьков : Вища шк., 1988
6631988
Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 2003
651*2003
Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар.–Вид. 4-е, доповн./[ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.]; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
Х.: ТОВ «Одіссей, 2008
462*2008
Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар: у 2 т. - Т. 2/за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна.–5-те вид., допов
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, СВ Гринчак, ...
Х.: Право 2, 1040, 2013
406*2013
Конституція України : наук.-практ. коментар/ред. кол: ВЯ Тацій, Ю. П. Битяк, ЮМ Грошевой та ін
ВЯ Тацій, ВБ Авер'янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ...
Киев : Вид. Дім "Ін Юре" ; Харків : Право, 2003
283*2003
Уголовное право Украины. Общая часть : учебник
МИ Бажанов, ЮВ Баулин, ВИ Борисов, СБ Гавриш, ЛН Кривоченко, ...
Киев : Юринком Интер, 2003
276*2003
Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: навч. посібник
ВЯ Тацій
Х.: УкрЮА, 1994
1911994
Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву
ВЯ Таций
Х.: Юридический институт 102, 1982
1511982
Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар: у 2 т. - Т. 2/[ЄМ Блажівський, ЮМ Грошевий, ЮМ Дьомін та ін.]; за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, АВ …
ВЯ Тацій, ОМ Бандурка, ЄМ Блажівський, ЄП Бурдоль, ВО Глушков, ...
Х.: Право 2, 664, 2012
118*2012
Правове виховання в сучасній Україні : монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ...
Х.: Право, 2010
87*2010
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Київ: Юрінком Інтер, 2005
86*2005
Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія
ВЯ Тацій
Харків : Право, 2016
732016
Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація [та ін.]
ВЯ Тацій, ЮМ Грошевий, ОВ Капліна, ОГ Шило
Х.: Право, 2013
67*2013
Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система
ВЯ Таций
Харьков : Вища шк., 1984
571984
Прокуратура в системі поділу влади
ВЯ Тацій, ЮМ Грошевий
Грошевий Ю. М. Вибрані праці, 301-307, 2011
49*2011
Правова доктрина України : у 5 т. - Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку/за заг. ред. ВЯ Тація, ВІ Борисова
ВЯ Тацій, ОВ Петришин, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ВІ Борисов, ...
Х.: Право, 2013
46*2013
Об'єкт злочину
ВЯ Тацій
Великий енциклопедичний юридичний словник, 560, 2012
452012
Людина і правова держава: проблеми взаємовідносин і взаємодії
ВЯ Тацій
Вісник Академії правових наук України, 2008
452008
Методологічні проблеми правової науки на етапі формування правової, демократичної, соціальної держави
ВЯ Тацій
Методологічні проблеми правової науки: матеріали міжнар. наук. конф.(м …, 2003
452003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20