Максим Ягольник
Максим Ягольник
Национальная металлургическая академия Украины, Металлургический факультет, Кафедра металлургии
Подтвержден адрес электронной почты в домене metal.nmetau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення технології виробництва якісного агломерату
ВВ Бочка, АК Тараканов, АВ Сова, ММ Бойко, МВ Ягольник, ...
Теорія і практика металургії, 5-14, 2019
22019
Особливості спікання агломерату при використанні шихти з попередньо підготовленими композитами
VV Bochka, AV Sova, AV Dvoyehlazova, MV Yagolnik, MA Vashchenko
Modern Problems of Metallurgy, 3-12, 2019
12019
Исследование влияния механической активации шламов, содержащихся в гранулах аглошихты, на качество агломерата
ТВ Кожанов, МВ Ягольник, АА Дядин
Металлургическая и горнорудная промышленность, 5-8, 2016
2016
Перспективные варианты снижения расхода кокса в доменном процессе
ВН Захарченко, МВ Ягольник, ЖВ Свириденко
Металл и литье Украины, 2016
2016
Производство брикетов из отходов металлургического производства
МВ Ягольник
2015
Исследование влияния расхода цемента М400 и М500 на холодную прочность брикетов
АП Белова, ДА Ковалёв, МВ Ягольник
2015
Резервы повышения эффективности работы доменных печей
ВН Захарченко, МВ Ягольник, КВ Шмат, ЖВ Свириденко
Металл и литье Украины, 33-34, 2014
2014
Исследование свойств брикетов, полученных из отходов металлургического производства
МВ Ягольник, АВ Бабенко, МН Бойко
2009
Опыт производства металлизованных аглоокатышей из отходов металлургического производства
МВ Ягольник, НД Ванюкова, АВ Бабенко
2009
ÈÇÓ× ÅÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÑÓØÊÈ ÓÃËÅÐÎÄÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÎÊÀÒÛØÅÉ
ДА Ковалёв, НД Ванюкова, МВ Ягольник, АЮ Худяков
2009
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎ× ÍÎÑÒÈ ÁÐÈÊÅÒΠÈÇ ÏÐÎÊÀÒÍÎÉ ÎÊÀËÈÍÛ ÍÀ ÖÅÌÅÍÒÍÎÉ ÑÂßÇÊÅ
ДА Ковалев, АП Поповская, МВ Ягольник
2009
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ АКТИВАЦИИ ТВЕРДОФАЗОВЫХ РЕАКЦИЙ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОКУСКОВАНИИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОФЛЮСОВАННЫХ ШИХТ
ДА Ковалев, АВ Бабенко, НД Ванюкова, МВ Ягольник
2006
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА АГЛО-МЕРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
МВ Ягольник, АС Шкляр
ISSN 1028-2335 Теорія і практика металургії
ВВ БОЧКА, АК ТАРАКАНОВ, АВ СОВА, ММ БОЙКО, МВ ЯГОЛЬНИК, ...
ВПЛИВ ВМІСТУ БЕНТОНІТУ В СКЛАДІ ЗАЛІЗОРУДНИХ ОКОТИШІВ НА КІНЕТИКУ ЇХ СУШКИ
ОЮ Худяков, ДА Ковальов, МВ Ягольник
ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ СУМІСНОГО ПОДРІБНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В АГЛОМЕРАЦІЙНІЙ ШИХТІ
МВ Ягольник
МЕХАНОХИМИЯ В ПОДГОТОВКЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
МВ Ягольник, ЖВ Свириденко, ВН Захарченко
Збірник містить доповіді всеукраїнської науково-технічної конференції …, 0
ПРОИЗВОДСТВО АГЛОМЕРАТА НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
ТВ Кожанов, МВ Ягольник
ÀÂÒÎÐÛ ÂÛÏÓÑÊÀ
НД Ванюкова, ФД Гамидов, ВУ Григоренко, ПВ Дрожа, ДА Иванов, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19