Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт anansc76@gmail.com.
Ананская Марина Алексеевна
Ананская Марина Алексеевна
Одесский национальный политехнический университет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Вибір системи оподаткування та організація податкового обліку суб’єктами малого підприємництва–юридичними особами на засадах альтернативності
СВ Філиппова, МО Ананська
монографія/СВ Філиппова, МО Ананська.—Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(Донецьке …, 2013
162013
Бюджетування як механізм управління розвитком машинобудівного підприємства: монографія
СВ Філиппова, МО Ананська
Луганськ: вид-во «Ноулідж, 2013
122013
Бухгалтерський облік. Теоретичні основи:[навчальний посібник]/[за ред. д‒ра екон. наук, проф. СВ Філиппової]
НО Просянюк, МО Ананська, ВВ Кірсанова, ОВ Станіславик
Харків: Бурун Книга, 2010
72010
Бюджетування в системі управління промислового підприємства
МО Ананська
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 1-9, 2012
52012
Економічні вигоди суб'єктів господарювання від використання податкового компромісу
МО Ананська
Экономика: реалии времени, 2015
32015
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
МО Ананська, НО Пильнева, МО Полозов
3*
Обґрунтування доцільності використання загальної системи оподаткування підприємствами малого бізнесу–юридичними особами на засадах альтернативності
МО Ананська, МО Митрофанова
Закон, 2013
22013
Формування концептуальної моделі бюджетування в системі управління розвитком машинобудівного підприємства
МО Ананська, МА Ананская
Pratsi, 336-342, 2013
22013
Obgruntuvannia dotsilnosti vykorystannia zahalnoi systemy opodatkuvannia pidpryiemstvamy maloho biznesu—yurydychnymy osobamy na zasadakh alternatyvnosti [Rationale for using …
MO Ananska
Ekonomika: realii chasu [Economics: realities of time].—2012, 3-4, 0
2
Методичні засади формування собівартості та ціни перевезень автотранспортних підприємств
МО Ананська, МІ Зіновєєва
Ананська, МО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ …, 2016
12016
Класифікація чинників впливу на бюджетування в системі управління промислового підприємства
MO Ananska
Економічний аналіз 13, 275-280, 2014
12014
Обоснование целесообразности использования общей системы налогообложения предприятиями малого бизнеса–юридическими лицами на принципах альтернативности
МА Ананская, МА Митрофанова
Экономика: реалии времени, 2012
12012
Визначення сутності та особливостей розвитку підприємства в залежності від етапів його життєвого циклу
МО Ананська, АВ Левицька
Економіка. Фінанси. Право, 4-6, 2015
2015
Transit form of the sale of goods: features and accounting
OA Varchuk, MO Ananska, EV Amurova
Экономика: реалии времени, 2015
2015
Дослідження методичних засад організації обліку і контролю анульованих операцій банку
МО Ананська
Экономика: реалии времени, 2015
2015
Місце та роль бюджетування в управлінні розвитком підприємства
МО Ананська
Економічні інновації, 329-335, 2015
2015
Transit of goods form: features and accounting
OA Varchuk, MO Ananska, A L.V.
Економіка: реалії часу. Науковий журнал., С. 67-71., 2015
2015
ЕКОНОМІЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ, ЯК ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА, І МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
АВ ЛЕВИЦЬКА, МО АНАНСЬКА
2015
Пути усовершенствования организации учёта денежных средств на примере предприятий оптовой торговли
МА Ананская, НА Пыльнева, МО Полозов
Экономика: реалии времени, 2014
2014
Механізм організації обліку кредитних операцій в банках України
МО Ананська, ДС Бережний
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 6, 77-78, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20