Подписаться
Chaplay Iryna, Чаплай Ірина Віталіївна, Чаплай Ирина Витальевна
Chaplay Iryna, Чаплай Ірина Віталіївна, Чаплай Ирина Витальевна
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Подтвержден адрес электронной почты в домене maup.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Place and role of communication in public policy
YO Romanenko
Актуальні проблеми економіки, 25-31, 2016
842016
Marketing communication system within public administration mechanisms
YO Romanenko, IV Chaplay
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 69, 2016
802016
Theoretical and methodological foundations subsystem brand management at the enterprise
YA Romanenko, IV Chaplay
Науковий вісник Полісся 2 (2 (10)), 156-163, 2017
29*2017
Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія/[ВМ Козаков, ОВ Рашковська, ВА Ребкало, ЄО Романенко, ІВ Чаплай]
ВМ Козаков
Київ: ДП “Вид. дім “Персонал, 2017
172017
Modern administrative tool of the innovative development of the enterprise
YA Romanenko, IV Chaplay
Scientific Journal Polissia, 156-163, 2017
152017
Система маркетингових комунікацій в механізмах державного управління
ЄО Романенко, ІВ Чаплай
Актуальні проблеми економіки, 69-78, 2016
132016
Derzhavno-hromadianska komunikatsiia: shliakh vid kryzy do vzaiemodii [State and civil communication: the path from crisis to interaction]
VM Kozakov, OV Rashkovska, VA Rebkalo, YO Romanenko, IV Chaplai
Kyiv: DP “Vyd. dim “Personal”[in Ukrainian], 2017
122017
Інструментальна роль маркетингового механізму у системі державного управління
IV Chaplay
Аспекти публічного управління 3 (7-8), 70-76, 2015
92015
Сутність та особливості системи маркетингу послуг у механізмах державного управління
ЄО Романенко, ІВ Чаплай
Актуальні проблеми економіки 12 (186), 81-89, 2016
82016
Systema marketynhovykh komunikatsii v mekhanizmakh derzhavnoho upravlinnia [The system of marketing communications in the mechanisms of public administration]
YO Romanenko, IV Chaplai
Aktualni problemy ekonomiky—Actual Problems of Economics 4, 69-78, 2016
82016
Забезпечення фінансової та монетарної стабільності у державі як основа збалансованого економічного зростання: ретроспективний аналіз та закордонний досвід
ДВ Нехайчук
Інвестиції: практика та досвід, 140-144, 2014
8*2014
The orienters of development of forms of communicative influence of civil society on the public policy
CI Vitaliivna
Публічне урядування, 228-235, 2018
72018
Маркетинговий механізм у системі державного управління
ІВ Чаплай
Автореф. дис... канд. держ. управління: 25.00. 02/ІВ Чаплай, 2016
72016
Formation and directions in implementation of marketing mechanism in the system of public administration
YO Romanenko, IV Chaplay
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 102, 2016
72016
Сучасний інструментарій управління інноваційним розвитком підприємства
ЄО Романенко, ІВ Чаплай
Науковий вісник Полісся, 268-275, 2016
62016
Реалізація інструментів маркетингу в механізмах державного управління
ЄВ Ромат, ІВ Чаплай
Публічне урядування, 15-28, 2016
62016
Організаційно-правові аспекти адаптації механізму державного управління в Україні до європейських стандартів
ІВ Чаплай
Інвестиції: практика та досвід, 154-156, 2014
62014
Комунікація в державі та суспільстві: термінознавчі аспекти
ІВ Чаплай
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017
52017
Theoretical and methodological identification of the concept of “marketing communications”(archetypal approach)
RY Aleksandrovych, CI Vіtalіivna, HV Іgorovich
Публічне урядування, 259-266, 2017
52017
Analysis of the main directions of preservation and development of the territories of kyiv region
YO Romanenko, IV Chaplay
Public manаgement, 162-170, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20