Наталія Малиш, Nataliia Malysh, Nataliya Malysh
Наталія Малиш, Nataliia Malysh, Nataliya Malysh
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання економічних процесів ринкової економіки: Навчальний посібник
Н Малиш
482004
Ефективні механізми формування державної екологічної політики: монографія
НА Малиш
К.: КІС, 2011
302011
Макроекономіка: навч. посіб., http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16264/Malysh_Makroekonomika.pdf?sequence=3&isAllowed=y
НА Малиш
– К. : МАУП, 2003
29*2003
Екологічна політика: конфліктність, стратегія, тактика [Електронний ресурс]
НА Малиш
Державне управління: теорія і практика, 10, 2009
192009
Структурні показники та економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
НА Малиш
Державне управління: теорія та практика, 2013
92013
Державна екологічна політика як складова світової системи захисту довкілля
Н Малиш
92010
Моделювання еколого-економічних систем агропромислового комплексу на території радіоактивно забрудненого регіону : дис…канд.екон.наук : 08.00.13 – економіко-математичні методи
НА Малиш
Київ.ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : 1993. – 147 с., 1993
71993
Генетично модифіковані організми в системі продовольчої безпеки України
НА Малиш
Публічне управління: теорія та практика, 118-124, 2013
62013
Вагомість екологічного податку у реформуванні податкової системи України
Н Малиш
Ефективність державного управління 23, 2010
6*2010
Екологічна складова економічної політики України [Електронний ресурс]
НА Малиш
Державне управління: теорія і практика, 9, 2009
62009
Макроекономічний механізм формування та реалізації державної екологічної політики України : дис… доктора держ. упр. : 25.00.02 – механізми державного управління
НА Малиш
Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ …, 2011
5*2011
Продовольча безпека як складова національної безпеки України
НА Малиш
Наукові розвідки з державного та муніципального управління: зб. наук. пр.–К …, 2011
52011
Демографічні аспекти соціально-гуманітарного розвитку [Електронний ресурс]
НА Малиш
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej8/doc_pdf/malysh. pdf, 2008
52008
Організаційний механізм формування державної екологічної політики
НА Малиш
Право та державне управління: зб. наук. пр.–Запоріжжя: КПУ, 136-139, 2011
42011
Особливості механізмів державного управління у сфері екології в Україні
Н МАЛИШ
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Dums/2010_4/10mnaseu …, 2010
42010
Економічні засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні
НА Малиш
Теорія та практика державного управління, 229-240, 2009
42009
Проблеми фінансового забезпечення бюджетних видатків в Україні
НА Малиш
Державне управління: теорія та практика, 55-61, 2015
32015
Формування та розвиток електромобільної галузі в Україні
НА Малиш
Зелена економіка : перспективи впровадження в Україні. Міжнародна …, 2012
3*2012
Особливості реалізації механізму державно-приватного партнерства в транспортній сфері України
НА Малиш
Наукові розвідки з державного та муніципального управління 1, 93-101, 2012
32012
Механизм реализации геоэкономической стратегии экологической политики
НА Малыш
Проблемы управления : научно-практический журнал Академии управления при …, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20