Кафедра англійської філології / Department of English Philology
Кафедра англійської філології / Department of English Philology
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / V.N. Karazin Kharkiv National University
Verified email at karazin.ua - Homepage
TitleCited byYear
Дискурс как мыслекоммуникативное образование
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2003
1322003
Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение 16-20 вв.
ИС Шевченко
Константа, 1998
1291998
Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі
ЛВ Солощук
Харків: Константа, 2006
1222006
Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивный аспект
ЕИ Морозова
Экограф, 2005
1022005
Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США: текстуальний і дискурсивний аспекти
ВО Самохіна
812010
Когнітивно-прагматичні дослідження дискурсу
ІС Шевченко
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 105-117, 2005
782005
Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність
ІС Шевченко, ОІ Морозова
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 21-29, 2005
662005
Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике
ИС Шевченко
Вісник ХНУ, 192-195, 2006
612006
Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз дискурсу
ІС Шевченко
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен/Під загальн. ред. Шевченко ІС …, 2005
592005
Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови)
ОІ Морозова
Германські мови”/ОІ Морозова, 27-32, 2008
552008
Некоторые психологические особенности общения посредством Internet
И Шевченко
Режим доступа: http://flogiston. ru/articles/netpsy/shevchenko, 2007
552007
вЗаємОДІя верБаЛЬниХ та неверБаЛЬниХ кОмпОнентІв кОмунІкацІЇ у маритаЛЬнОму ДІаЛОгІЧнОму ДискурсІ
ЛВ Солощук, ЄВ Зимич
ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ, 100, 2012
522012
Проблеми типології дискурсу
ІС Шевченко, ОІ Морозова
Дискурс як когнітивнокомунікативний феномен/[під загальн. ред. Шевченко ІС …, 2005
492005
Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы в лингвистике
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2004
492004
Вариативность самопрезентации личности в Интернет-общении
ИС Шевченко
Автореф. дисс.… канд. психол. наук, 2002
452002
Речевой акт как единица дискурса: когнитивно-прагматический подход
ИС Шевченко
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2007
332007
Развитие системы фатической метакоммуникации в английском дискурсе XVI–XX вв
ЮВ Матюхина
Автореф. канд. филол. наук, Харьков 21, 2004
332004
Дискурс и его категории
ИС Шевченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
322011
Факторы динамичности самопрезентаций в Интернет-общении
ИС Шевченко
cyberpsy. ru/2011/05/shevchenko-is-faktory-dinamichnosti-samoprezentacij-v …, 2017
272017
Абрис когнитивного вектора прагмалингвистики
ИС Шевченко, ЛР Безуглая, ИП Сусов
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2008
272008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20