Follow
Павло Ільчук / Pavlo Ilchuk / Pavlo Il'chuk
Павло Ільчук / Pavlo Ilchuk / Pavlo Il'chuk
завідувач кафедри технологій управління, Національний університет "Львівська політехніка"
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навч. посіб.
МК Колісник, ПГ Ільчук, ПІ Віблий
К.: Кондор 272, 4, 2007
1132007
Особливості мінімізації кредитного ризику банківської установи
ІВ Єлейко, ОВ Сідак
Науковий вісник НЛТУ України 21 (8), 150-158, 2011
142011
Сутність проблемних кредитів банків та управління ними [Електронний ресурс]
ОО Коць, ПГ Ільчук, ОВ Карпів
Глобальні та національні проблеми економіки, 806-810, 2018
102018
Finansova sanatsiia i antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom
MK Kolisnyk, PH Ilchuk, PI Viblyi
Kyiv: Kondor, 2007
92007
Основні етапи інтернаціоналізації та показники, що їх характеризують, відповідно до інноваційних теорій інтернаціоналізації підприємств
ПГ Ільчук
Бізнес Інформ, 259-264, 2013
82013
Узагальнення та класифікація теорій інтернаціоналізації підприємств
ПГ Ільчук
Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 56-69, 2013
82013
Управління якістю у контексті виробничої стратегії та загального стратегічного управління підприємством
НІ Горбаль, ПГ Ільчук, ОЄ Шандрівська
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»:[зб. наук. праць …, 2007
82007
Корпоративне управління: історичні аспекти та тенденції розвитку
ПГ Ільчук, ОГ Корольова
Управління у сферах фінансів, страхування та кредиту, 180-182, 2007
82007
Application of data mining to exchange rate influence identification
O Veres, P Ilchuk, O Kots
CEUR Workshop Proceedings, 1117-1126, 2020
72020
Evaluation the effectiveness of enterprise internationalization
B Ivan, I Pavlo
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 272-275, 2014
72014
Дослідження впливу факторів внутрішнього характеру на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств
ПГ Ільчук
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер: Економіка, 181-187, 2013
72013
Гроші та кредит: підручник
ПГ Ільчук, ОО Коць, ІЮ Кондрат, Н Ярошевич
Львів: Видавець ПП Сорока ТБ 412, 2016
62016
Переваги інтернаціоналізації підприємств
ПГ Ільчук
Інноваційна економіка, 128-134, 2014
62014
Theoretical and methodological aspects of the anti-crisis capacity of enterprises
P Ilchuk, P Viblyi, I Lashchyk
Baltic journal of economic studies 4 (3), 88-93, 2018
52018
Зовнішні фактори впливу на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств
ІС Благун, ПГ Ільчук
Економiчний часопис-XXI, 46-49, 2013
52013
Marketing Strategy Of Internationalization And The Factors Of Its Formation
IS Blagun, PG Ilchuk
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 152, 2014
42014
Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів
Т Смірнова, П Ільчук, П Вівчар, П Віблий
Схід, 2010
42010
Оцінювання конкурентоспроможності на мікро-, мезо-та макрорівнях
НІ Горбаль, ПГ Ільчук
Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Менедж. та підприємництво в Україні …, 2006
42006
Інфляційне таргетування як стратегія ГКП: закордонний та вітчизняний досвід
ПГ Ільчук, ОО Коць, ІЛ Данилів
Економіка і суспільство 11, 426-432, 2017
32017
Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств
ПГ Ільчук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 8-18, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20