Лариса Колібаба
Лариса Колібаба
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут української мови НАНУ
No verified email
TitleCited byYear
Асиметрія словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів
ЛМ Колібаба
Ін-т української мови НАН України, 2005
132005
Структурно-семантичні типи базових синтаксичних конструкцій дієслів словотвірної категорії стану
Л Колібаба
Лінгвістичні студії, 173-177, 2011
42011
Словник дієслівного керування
Л Колібаба, Ф ВАлентина
К.: Либідь, 2016
22016
Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця ХХ–початку ХХІ сторіч
Л Колібаба
Українська мова, 86-96, 2014
22014
Функціонально-семантичне розмежування віддієслівних спільнокореневих різносуфіксальних іменників у сучасній українській мові.
ЛМ Колібаба
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2013
22013
Актуалізовані сполучники української мови в текстах різних функціональних стилів
Л Колібаба
Українська мова, 49-61, 2017
12017
Уникаймо суцільної вибірки!
Л Колібаба
Культура слова, 2014
12014
та рецензії
С Соколова, Г Залізняк, Л Масенко, З Козирєва, Л Колібаба, ...
РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГIЯ Головний редактор Павло ГРИЦЕНКО, 163, 2018
2018
Морфологічні форми іменників у контексті теорії мовної норми
Л Колібаба
Українська мова, 50-66, 2018
2018
Актуалізовані граматичні форми дієслів в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя
ЛМ КОЛІБАБА
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
2018
Наукові вершини професора КГ Городенської
Л Колібаба, В Фурса
Українська мова, 143-149, 2018
2018
Лінгвістичний статус знахідного відмінка множини іменників у формі називного в науковому доробку Івана Огієнка та в сучасній мовній практиці
ЛМ Колібаба
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Філологічна, 114-119, 2017
2017
˲ÍòÑÒÈ× ÍÈÉ ÑÒÀÒÓÑ ÇÍÀÕ²ÄÍÎÃΠ²Ä̲ÍÊÀ ÌÍÎÆÈÍÈ ²ÌÅÍÍÈÊ²Â Ó ÔÎÐ̲ ÍÀÇÈÂÍÎÃÎ Â ÍÀÓÊÎÂÎÌÓ ÄÎÐÎÁÊÓ ²ÂÀÍÀ ÎòªÍÊÀ ÒÀ  ÑÓ× ÀÑÍ²É ÌÎÂÍ²É ÏÐÀÊÒÈÖ²
ЛМ Колібаба
IVAN OHIENKO, 114, 2017
2017
Мовна мозаїка. Позаяк—це як?
Л Колібаба
Українська мова, 100-100, 2017
2017
Наші автори
ІС Бик, ВВ Богатько, ЛВ Варчук, ОВ Годз, ІВ Горобець, ІВ Горофʼянюк, ...
ББК Я54+ 80/83я54 В 48 ISNN 2521-1293 (друкована версія), 255, 2017
2017
kPmcbPqŠh) mhi qŠŠrq gmuPdmncn bPdlPmjlmnfhmh PlemmhjPb r tnplP mghbmncn bmrjnbnlr dnpnajr PbmncPJmjŠb qr)qmPi lnbmPi opjŠh0P
ЛМ Колібаба
IVAN OHIENKO, 114, 2017
2017
Функціонально-стильові вияви актуалізованих сполучників в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя.
L Kolibaba
Граматичні студії, 39-43, 2017
2017
Знахідний відмінок множини в системі словозміни іменників сучасної української літературної мови
Л Колібаба
ББК Я54+ 80/83я54 В 48 ISNN 2521-1293 (друкована версія), 32, 2017
2017
Подвійні відмінкові форми іменників у лінгвістичній концепції Івана Огієнка
ЛМ Колібаба
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Філологічна, 155-162, 2015
2015
Актуалізовані прийменники в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя
Л Колібаба
Українська мова, 78-88, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20