Подписаться
Oksana Turysheva
Oksana Turysheva
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Порушення рамкової конструкції в сучасній німецькій мові: функціональний аспект, нормативний статус: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.філол. наук: спец. 10.02.04 …
ОО Туришева
ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012
62012
Sprechen Sie Vong?
O Turysheva
Linguistische Treffen in Wrocław, 277-285, 2018
32018
Стратегії перекладу слоганів німецькомовних рекламних текстів українською мовою
А Горецька, О Туришева
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні …, 2020
22020
Wortarten in der Generativen Grammatik
O Turysheva
Germanica Wratislaviensia, 349-360, 2016
22016
Морфологічний критерій у виділенні та класифікації частин мови (на матеріалі німецької мови)
ОО Туришева
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія …, 2014
22014
Sprachspezifische Besonderheiten sowie Korrelation der deutschen und ukrainischen Ökodiskurse
OV Dzykovych, OO Turysheva, RV Veselska
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 31-37, 2021
1*2021
Lexeme MEIN-part-of-speech appurtenance in the modern German grammar in the framework of optimality theory
O Turysheva
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
До питання типологізації еліпсису в німецькій мові
ОО Туришева
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
12014
DIALECTOLOGY IN MODERN LINGUISTIC RESEARCH: THEORETICAL APPROACHES AND METHODS
O Vintoniak, M Hnatyuk, R Miniailo, O Turysheva, V Kotvytska
Ad Alta Journal of Interdisciplinary Research 14 (1), 39-44, 2024
2024
Лапідарність як ознака мовної економії
О Дзикович, Н Моісєєва, О Туришева
Advanced Linguistics, 53-57, 2023
2023
ТЕРМІНОЛОГІЯ ГРАМАТИКИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З ТОЧКИ ЗОРУ ПОХОДЖЕННЯ
ОО Туришева, АІ Лисицька
Дискурс професійної і творчої комунікації: лінгвокультурний, когнітивний …, 2023
2023
VERBZWEITSTELLUNG IM DEUTSCHEN KAUSALSATZ
O Turysheva, D Schymtschenko
НАУКОВИЙ ПРОСТІР: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ, 342, 2022
2022
Курсова робота з практики перекладу: вимоги до виконання й захисту (для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія)
ОА Лазебна, ОО Туришева
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
Характеристика німецькомовних текстів галузі маркетингу за функціональним спрямуванням
ТОО Горецька А. С.
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 31, 2021
2021
ГЕНДЕРОВАНІСТЬ МОВИ VS. ПЕРЕКЛАД
І Онопрієнко, О Туришева
Молодий вчений, 485-489, 2020
2020
ТRANSLATION PECULIARITIES OF SWEAR WORDS IN THE SUBTITLES TO FILM “FACK JU GÖHTE”
O Matiushenko, O Turysheva
Advanced Linguistics, 54-61, 2020
2020
Дипломна робота: вимоги до виконання й захисту (для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія)
ОА Лазебна, ОО Туришева
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Структурні особливості німецьких лексичних одиниць топ-10 «Молодіжного слова року 2018»
А Горецька, О Туришева, О Єгорова
Міжнародний гуманітарний університет, 2019
2019
Translation approaches to secondary anthroponymic nominations (case study of B. Obama’s and D. Trump’s nicknaming)
O Yehorova, O Turysheva, T Koval
Sumy State University, 2019
2019
МОЛОДІЖНЕ СЛОВО РОКУ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ
A Horetska, O Turysheva
Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Linguistics», 6-10, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20