Віктор Атаманенко
Віктор Атаманенко
доцент, Національний університет "Острозька академія"
Підтверджена електронна адреса в oa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Волинські маєтності Острозьких: склад та структура
В Атаманенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2008
42008
Маєткове забезпечення церкви на Волині в 2-й полов. ХVI–1-й полов. ХVIІ ст.(за матеріалами описово-статистичних джерел)
В Атаманенко
Релігія і церква в історії Волині. Збірник наукових праць/під ред. В …, 2007
42007
Андрій Римша (біля 1550–після 1595)/Віктор Атаманенко, Ігор Пасічник
В Атаманенко
Острозькі просвітники XVI–XVII ст.–Острог, 67-83, 2000
42000
Розвиток просторової організації Острога в останній чверті ХVІ–першій чверті ХVІІ ст.(за свідченнями описів міста)
В Атаманенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2009
32009
Характеристика та шляхи підвищення інформативності волинських інвентарів другої половини XVI ст
ВБ Атаманенко
Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України.–Дніпропетровськ …, 1995
31995
Акт поділу володінь кн. В
ВБ Атаманенко
К. Острозького між його синами Янушем і Олександром 1603, 10-11, 0
3
Джерела вивчення магнатського господарства Волині другої половини XVI–першої половини XVII ст
ВБ Атаманенко
Українська історична наука на сучасному етапі розвитку.–Кам’янець-Подільськ, 0
3
Вірогідність поборових документів XVI століття
ВБ Атаманенко
Дніпропетровський історико-археографічний збірник.–Дніпропетровськ, 1997
21997
Положение и классовая борьба крестьянства Волини во второй половине XVI века: по материалам гродского Луцкого уряда
В Атаманенко
Днепропетровский государственный университет, 1990
21990
Проблеми історії ранньомодерного Острога в творчості МП Ковальського
ВБ Атаманенко
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні …, 2008
12008
Інвентарні описи Межиріча XVII століття
В Атаманенко
Інститут української археографії та джерелознавства ім. МС Грушевського НАН …, 2002
12002
Духовна спадщина Острозької Академії
А Атаманенко, В Атаманенко
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць, 100-104, 2001
12001
Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело
В Атаманенко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2018
2018
Острозькі та Радивили: аристократія та магнатерія XVI-початку XVII ст.
В Атаманенко
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України …, 2017
2017
Інвентар Степанської волості 1614 року як джерело до історії міст
В Атаманенко
Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник, 221-232, 2017
2017
Джерела вивчення військового потенціалу володінь кн. Острозьких
В Атаманенко
Минуле і сучасне Волині та Полісся: науковий збірник/упоряд. Г. Бондаренко …, 2016
2016
Описово-статистичні джерела у науковому доробку МС Грушевського (Descriptive Statistical Sources in the Scholarly Heritage of Mykhailo Hrushevskyi)
В Атаманенко
Міжнародна наукова конференція до 150-ліття МС Грушевського: тези доповідей …, 2016
2016
Концепція «Золотого спокою» Олександра Оглоблина (The Concept of “Golden Peace” by Oleksandr Ohloblyn)
В Атаманенко
Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей VIII Міжнародної …, 2016
2016
ОПИСОВО-СтАтИСтИчНІ дЖерелА З ПОчАтКОВОЇ ІСтОрІЇ мІСт ПІВдеННО-СХІдНОЇ ВОлИНІ ПерШОЇ ПОлОВИНИ XVII Ст.
В Атаманенко
Scientific Notes of Ostroh Academy National University,«Historical sciences …, 2016
2016
Ґенеза волинських описово-статистичних джерел
В Атаманенко
Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20