Василий Ягупов V. Yagupov V. Yahupov
Василий Ягупов V. Yagupov V. Yahupov
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; National university of defense
Verified email at ivet-ua.science
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560 (1), 2002
18522002
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
2862007
Військова психологія
В Ягупов
Тандем, 2004
2332004
Військова дидактика:[навч. посіб.]
ВВ Ягупов
К.: Київський університет, 2000
1032000
Теорія і методика військового навчання: монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
1022000
Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема
ВВ Ягупов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 28-37, 2003
772003
Морально-психологічне забезпечення: курс лекцій
ВВ Ягупов
Київ: ВПЦ «Київський університет, 2002
442002
Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів: поняття, зміст і структура
В Ягупов
Professional Pedagogics, 75-81, 2012
422012
Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України
ВВ Ягупов
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К, 2002
412002
Svystun VI Kompetentnisnyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoyi osvity [Competent approach to the training of specialists in the system of higher education]
VV Yahupov
Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsial'na robota, 5-6, 2007
382007
Військова і соціальна психологія
ВВ Ягупов
Київський військовий інститут управління та зв’язку, 1998
36*1998
Військова і соціальна психологія : навч. посіб.
ВВ Ягупов
КВІУЗ, 1998
36*1998
Професійний розвиток особистості фахівця: поняття, зміст та особливості
В Ягупов
332015
Pedahohika [Pedagogy]
VV Yahupov
Kyiv: Lybid, 2002
322002
Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності: Навчальний посібник
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Центр навчальної літератури, 2006
302006
Методологічні основи розуміння та обґрунтування понять “компетентність” і “компетенція” щодо професійної підготовки майбутніх фахівців
ВВ Ягупов
Нові технології навчання : науково-методичний збірник 1 (Вип. 69), 23-29, 2011
282011
Суб’єктність як основна детермінанта неперервної професійної освіти людини
ВВ Ягупов
Проблеми освіти, 160-170, 2002
272002
Моделирование профессиональной компетентности выпускников профессиональных учебных заведений
ВВ Ягупов
Нові технології навчання : [зб. наук. пр. / гол. ред. Гребельник О.П.], 144-152, 2013
252013
Ділові ігри в підготовці фахівців до управлінської діяльності:[навч.-метод. посіб.]
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Наук. метод. центр аграрної освіти 53, 2005
252005
Формирование и развитие профессиональной субъектности офицеров
ВВ Ягупов, НА Крышталь, ВН Король
Известия Российской академии образования, 74-83, 2013
242013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20