Olga Bereziuk Ольга Березюк
Olga Bereziuk Ольга Березюк
National Pirogov Memorial Medical University Вінницький національний медичний університет ім. М.І
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Primary and secondary thrombophiliа: pathogenesis, clinical presentation, approaches to thrombotic complications prevention and treatment.
HOM Olha M. Bereziuk, Julia V. Mazur, Galyna K. Berko, Larysa S. Perebetiuk ...
Wiadomosci Lekarskie 22 (5), 908-913, 2019
1*2019
ASSOCIATION OF DYSADIPOKINEMIA WITH TLR4 SERUM CONCENTRATION IN GOUT PATIENTS
BО 1OrlovaI., 1StanislavchukM., 1AndruschkoI.
Georgean medical news 1 (10 (October)), 59-62, 2018
1*2018
Дослідження продукції еритропоетину у хворих з анемічним синдромом при гострій мієлоїдній лейкемії
ОМ Березюк
Український журнал гематології та трансфузіології, 30-36, 2010
12010
Еритропоетин: перспективи використання в онкогематології
ОМ Березюк, ДА Лисенко
Гематологія і переливання крові.-2008.-Вип 34, 43-47, 0
1
CARDIOVASCULAR REMODELING IN PATIENTS WITH HYPERTENSION WITH DIFFERENT DEGREES OF COGNITIVE IMPAIRMENT
ORB Natalia Y. Osovska, Yulia V. Mazur, Olga M. Bereziuk, Serhii P ...
Wiadomosci Lekarskie 22 (4), 670-676, 2019
2019
Зміни і взаємодія еритропоетину і кисневотранспортної функції крові при гіпоксії різного генезу
ІІ Лановенко, ГП Гащук, ОС Захаренко, ОМ Березюк
Доповіді НАН України, 2018
2018
Етіопатогенетична структура гіпохромних анемій, диференційна діагностика, підходи до лікування
ОМ Березюк
Вісник Вінницького національного медичного університету, 419-424, 2017
2017
Імунопатологічні ускладнення у пацієнтів з хронічною лімфоцитарною лейкемією
МНМ Березюк О.М.,Лисенко Д.А.,Бондарчук С.В. Олійник Г.А.,Данилюк І.І ...
Збірник матеріалів V міжнародного конгресу 19-21 квітня 2016 року…, 2016
2016
Електрична нестабільність серця у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію з анемічним синдромом
ІІ Лановенко, ОМ Березюк
Доповіді Національної академії наук України, 104-111, 2016
2016
Активнiсть еритропоетину як патогенетичний ланцюг анемiї при гострiй мiєлоїднiй лейкемiї
II Лановенко, ОМ Березюк
Доповіді Національної академії наук України, 166-174, 2014
2014
Характеристика гипоксического синдрома больных острой миелоидной лейкемией
ИИ Лановенко, ОМ Березюк
Доповіді НАН України, 2010
2010
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АНЕМІЇ ПРИ ГОСТРИХ ЛЕЙКОЗАХ
ОМ Березюк, ДA Лисенко
ПЕРЕЛІК стАтЕй, ОПубЛІКОвАНих в уКРАїНсьКОМу жуРНАЛІ гЕМАтОЛОгІЯ тА тРАНсФузІОЛОгІЯ в 2010 році
ОВ Юрченко, ОВ Понамарева, ВФ Чехун, СВ Андреєва, ВД Дроздова, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13