Віра Коткова
Віра Коткова
Херсонський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон: ХДУ, 2011
722011
Підготовка майбутнього фахівця початкової школи в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
В Коткова
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, Випуск 35, 101-107, 2010
142010
Філософія трисуб’єктної дидактики в системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-11, 2014
112014
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ІВ Онищенко
ББК 32.973. 2–018я43 П 78, 76, 2012
92012
Three-subjective didactic model
A Spivakovsky, L Petukhova, E Spivakovska, V Kotkova, H Kravtsov
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2013
82013
Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в початковiй школi: навч.-метод. посiб. для студ. напряму пiдготовки
ОВ Спiваковський, ЛЕ Петухова, ВВ Коткова
72011
Формирование информатических компетентностей будущих учителей начальних классов в квазипрофессиональной деятельности
ВВ Коткова
, Херсон, 2012
52012
Новая дидактика: от субъект-субъектных–к трисубъектным отношениям: учеб. пособие
АВ Спиваковский, ЛЕ Петухова, ГМ Кравцов, НА Воропай, ВВ Коткова
Херсон: Айлант, 2016
42016
Професійно-спрямована діяльність майбутнього вчителя початкової школи в умовах інформатизації та комп’ютеризації освіти/Віра Володимирівна Коткова
ВВ Коткова
Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наукових праць/гол. ред. Буряк ВК …, 2010
22010
Дидактичний комплекс формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів.
ВВ Коткова
2
Реалізація курсу змішаного навчання майбутніх учителів початкових класів
ВВ Коткова
Інформаційні технології і засоби навчання, 312-323, 2017
12017
Підготовка майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ВВ Коткова
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2014
12014
Діагностика рівнів інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ВВ Коткова
Інформаційні технології в освіті, 65-70, 2013
12013
Змістовий, методичний та технологічний супровід формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ВВ Коткова
Інформаційні технології в освіті, 167-173, 2012
12012
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КВАЗІПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ВВ Коткова
Педагогічна теорія і практика:[зб. наук. праць/гол. ред. Артемова ЛВ].–К …, 2010
12010
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОСВІТИ
ВВ Коткова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/itvo/2010_6/25. pdf, 2010
12010
Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів
Є Співаковська, В Коткова
Педагогічний процес: теорія і практика, 62-67, 2017
2017
РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСА СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ВВ Коткова
Информационные технологии и средства обучения 60 (4), 312-323, 2017
2017
Содержательное, МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКое СОПРОВОЖДЕНИЕ формирования информатических компетентностей будущих УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ВВ Коткова
Інформаційні технології в освіті, 167-173, 2012
2012
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ВНЗ
ВВ Коткова
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (58), 361-365, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20