Follow
Артюшина Марина Віталіївна
Артюшина Марина Віталіївна
Other namesArtiushyna Maryna, Artiushyna M., Семиченко Марина
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
ВА Козаков, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЕМ Котикова, ЛЛ Борисенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
1602003
Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …
МВ Артюшина
Київський нац. пед. унів. ім. МП Драгоманова, 2000
752000
Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 04
МВ Артюшина
Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2011
672011
Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навчальний посібник
МВ Артюшина, ГМ Романова, ЛА Колесніченко
К.: ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2008
57*2008
Психологічні та педагогічні основи підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності: монографія
МВ Артюшина
К.: КНЕУ 271 (1), 2009
472009
Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: навчальний посібник
ГО Ковальчук, НЮ Бутенко, МВ Артюшина, ІА Балягіна, МІ Радченко
К. : КНЕУ, 2006
31*2006
Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: навч. посібник
МВ Артюшина, ОМ Котикова, ГМ Романова, ОВ Аксьонова, ІА Балягіна, ...
К.: КНЕУ, 527, 2007
272007
Інноваційна діяльність у професійно-технічній освіті: поняття, підходи, технології
МВ Артюшина
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2014
232014
Методи і прийоми мотивування і стимулювання навчальної діяльності студентів
МВ Артюшина
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 3 (69), С …, 2013
212013
Інноваційний підхід у викладанні психолого-педагогічних дисциплін у вищих закладах освіти
МВ Артюшина
Вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2009
212009
Педагогічні технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників: довідник
ГМ Романова, МВ Артюшина, ОА Слатвінська
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015
182015
Формування готовності викладача вищої школи до інноваційної діяльності
МВ Артюшина
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна 3 (25), С. 126-135, 2009
182009
Сутність та особливості інноваційно-зорієнтованого підходу у сучасній вищій освіті
МВ Артюшина
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім …, 2009
182009
Психолого-педагогічні аспекти інноваційного навчання студентів
МВ Артюшина
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
122008
Групова навчальна діяльність студентів у підвищенні рівня професійної підготовки фахівців
МВ Артюшина
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал …, 2001
12*2001
Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВА Козаков, МВ Артюшина, ГМ Романова
К. : КНЕУ, 2003
102003
Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в галузі економіки
М Артюшина
Професійна педагогіка, 77-84, 2018
82018
Інноваційно-зорієнтований підхід до професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників
МВ Артюшина
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 9-14, 2014
82014
Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін
ЛП Пуховська, МВ Артюшина, ВГ Базелюк, ПВ Лушин, ОС Снісаренко, ...
Педагогічна думка, 2012
82012
Теоретичні та методичні аспекти дослідження готовності студентів до інноваційної діяльності
МВ Артюшина
Тематичний випуск" Вища освіта України у контексті інтеграції до …, 2008
82008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20