Підписатись
Потюк Ірина Євгенівна, Iryna Potiuk, Потюк Ирина
Потюк Ірина Євгенівна, Iryna Potiuk, Потюк Ирина
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University (Тернопільський національний педагогічний
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комунікативна компетенція як невід’ємна складова навчально-виховного процесу
Попюк
Молодь і ринок : наук.-пед. журн. / Дрогобицький державний педагогічний …, 2012
232012
Роль стратегічної компетенції у формуванні іншомовної комунікативної компетенції
Потюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
4*2012
Формування англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей на засадах навчальних стратегій: автореф. канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «Теорія та методика …
ІЄ Потюк
Тернопіль, 2015
32015
Формування англомовної лексичної компетенції у майбутніх фахівців сфери туризму на засадах навчальних стратегій
Потюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
32014
Використання цифрових технологій в навчальному середовищі закладів вищої освіти: офлайн та онлайн формати
ІЄ Потюк
НаУОА, 2021
22021
Методика формування іншомовної лексичної компетентності студентів в умовах стратегічного вивчення іноземної мови (комунікативний аспект)(The methodology of forming of the …
ІЄ Потюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
22016
Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції майбутніх фахівців сфери туризму на засадах навчальних стратегій
Потюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, С. 154-158., 2014
22014
Дидактичні аспекти методики формування англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей на засадах стратегічного підходу
Потюк
Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець …, 2013
22013
Цифрова компетентність як складова професійної компетентності сучасного фахівця
ІЄ Потюк
12020
Термінологічний, змістовий і структурний аспекти комунікативно-стратегічної компетенції майбутніх учителів англійської мови
ЯВ Поченюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Особливості відбору та методичної організації лексичного матеріалу при вивченні іноземної мови студентами нефілологічних спеціальностей
ПІ Є.
Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця : матеріали …, 2016
2016
Психолого-методичні аспекти формування англомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей
ІЄ Потюк
Педагогічний альманах, 182-186, 2016
2016
Особливості моделі компетентного студента у змісті сучасної іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців
ІЄ Потюк
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
2016
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТИ ТА САМООСВІТИ
О Байбакова, З Ваколя, Н Голова, О Гончарук, І Дацків, Г Розлуцька, ...
ББК 74.58+ 88.8 П 24 Редакційна колегія, 7, 2015
2015
Проблеми та перспективи формування індивідуального навчального стилю студентів
Потюк
Педагогічні інновації у фаховій освіті : збірник наукових праць, С. 77-83, 2015
2015
ÌÅÒÎÄÈ× ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ËÅÊÑÈ× ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÈ ÑÒÓÄÅÍÒΠÍÅßÇÛÊÎÂÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈ× ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ
ИЕ Потюк
2014
Формирование англоязычной лексической компетенции у будущих специалистов сферы туризма на принципах учебных стратегий
ИЕ Потюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
2014
Методические аспекты формирования лексической компетенции студентов неязыковых специальностей на засадах стратегического подхода
Потюк
Вестник ВГУ. Серия : Проблемы высшего образования, C. 76-79, 2014
2014
Language learning strategies in the second language acquisition
Potiuk
Nauczyсiel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych …, 2014
2014
Value of learning strategies in organization of educational process for development of English lexical competence of the students of unlinguistic specialities
Potiuk
European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches, P. 45–50, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20